DLL_ARALING PANLIPUNAN 6_Q2_W9.docx - PAARALAN PANG...

 • No School
 • AA 1
 • 5

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

PANG ARAW- ARAW NA TALA SA PAGTUTURO PAARALAN PAARALANG SENTRAL NG HINDANG BAITANG IKA-ANIM GURO G. PRISCO A. PASCO, JR. ASIGNATURA ARAL. PAN. PETSA AT ORAS NG PAGTUTURO 08-12 OKTUBRE 2018 (IKA-SIYAM NA LINGGO) 10:20 A.M. – 11:10 A.M. – Grade VI-Hope 11:10 A.M. – 12:00 N.N – Grade VI-Love 01:20 P.M. – 02:10 P.M. – Grade VI-Joy 03:00 P.M. – 03:50 P.M. - Grade VI-Faith MARKAHAN AT LINGGO IKALAWANG MARKAHAN – IKA-SIYAM NA LINGGO LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES HUWEBES BIYERNES I. Layunin Pamantayang Pangnilalaman (Content Standards) Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa sa pamamahala at mga pagbabago sa lipunang Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Amerikano at ng pananakop ng mga Hapon at ang pagpunyagi ng mga Pilipino na makamtan ang kalayaan tungo sa pagkabuo ng kamalayang pagsasarili at pagkakakilanlang malayang nasyon at estado Pamantayan sa Pagganap (Perfomance Standards) Nakapagpapahayag ng kritikal na pagsusuri at pagpapahalaga sa konteksto, dahilan, epekto at pagbabago sa lipunan ng kolonyalismong Amerikano Pamantayan sa Pagkatuto (Learning Competencies) Nakapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa mga Pilipino ng pamamahala sa mga dayuhang mananakop. AP6KDP-IIh-9 Naiisa-isa ang mga batas at patakaran ng mga Amerikano na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino Naibabanggit ang mabuti at di-mabuting epekto ng mga batas sa patakaran ng mga Amerikano sa pamumuhay ng mga Pilipino. Nakabubuo ng graphic organizer sa mga batas, patakaran ng mga Amerikano na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino Natutukoy ang mga programang panlipunan, pangkabuhayan sa pamahalaang komonwelt Nakalalahok ng masigla sa mga programang pangkabuhayan at panlipunan Nakapagsasadula ng mga programang panlipunan at pangkabuhayan sa panahon ng Komonwelt Nasasabi kung paano nasasakop ang Pilipinas sa mga Hapones Naibabahagi ang damdamin ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Hapones Nakagagawa ng isang timeline tungkol sa pananakop ng mga Hapones Naibibigay ang mga pamamaraan ng pamamahala ng mga Hapones Nailalarawan ang paraan ng pamamahala ng mga Hapones Nakabubuo ng picture collage sa paraan ng pamamahala ng mga Hapones Nakikilala ang iba’t- ibang pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga Hapones Napapahalagahan ang pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga Hapones Nakagagawa ng poster o slogan sa pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga Hapones
Image of page 1
Paksang Aralin (Subject Matter) Mga batas at patakaran ng mga Amerikano na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino Mga programang panlipunan, pangkabuhayan sa pamahalaang komonwelt Pananakop ng mga Hapones Mga paraan ng pamamahala ng mga Hapones Mga paraan ng pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga hapones Kagamitang Panturo (Learning Resources) AP6 TG 6, LM 6 Batayang Aklat sa AP 6 LM, TG, CG, BOW AP6 CG, mga larawan, tsart, TM, TG AP6 CG, mga larawan, tsart, TM, TG AP6 CG, mga larawan, tsart, TM, TG Pamamaraan (Procedure) a. Reviewing Previous Lesson or Presenting the New Lesson Pagbabalita base sa mga pangyayari ngayon.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes