Schedule for Computing

Schedule for Computing - Tin hoc co so Session Ni dung Loi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tin hoc co so Trang 1 Session Nội dung Loại 1 Assignment 1 Lý thuyết 2 Quiz 1 Lab 1 3 Lý thuyết 4 Quiz 2 Lab 2, Case study 1 5 Lý thuyết 6 Quiz 3 Lab 3 7 Lý thuyết 8 Quiz 4 Lab 4 9 Chương 7: Đầu vào và đầu ra Assignment 2 Lý thuyết 10 Quiz 5 Lab 5 Đánh giá bài Assignment 1 11 Lý thuyết 12 Quiz 6 Lab 6 Nhiệm vụ SV trước giờ học Giới thiệu syllabus môn học: mục tiêu môn học, case study, assignment Chương 1: Chúng ta trong thời đại CNTT và Internet Thực hành 1 Tìm hiểu về Windows 7 Chương 2: Internet, web và thương mại điện tử Thực hành 2 Xem trước case study 1 Chương 3: Ph n m m ng d ng c b n ơ ả Chương 4: Ph n m m ng d ng chuyên d ng Thực hành 3 Xem trước case study 2 Chương 5: Phần mềm hệ thống Chương 6: C m h th ng Thực hành 4 Chương 8: L u tr th c p ư ứ ấ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/12/2011 for the course COMP 106 taught by Professor Poly during the Spring '11 term at NYU Poly.

Page1 / 4

Schedule for Computing - Tin hoc co so Session Ni dung Loi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online