Basic Computing_Syllabus

Basic Computing_Syllabus - SyllabusmnTinhccs 1 Tnmodule...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus môn Tin học cơ sở  1 Tên module TIN HỌC CƠ SỞ 2 Mã module COM101 3 Cấp độ Certificate 4 Phân bổ giờ  học Giảng lý thuyết: 14h Hướng dẫn thực hành: 14h Đánh giá / Thi: 2h Tự học: 60h 5 Kiến thức đòi  hỏi Không 6 Kết quả sau  học tập Có kỹ năng sử dụng máy tính căn bản. Nắm được các loại phần mềm ứng dụng trong thực tiễn. Có kỹ năng sử dụng Internet, tìm kiếm thông tin  và các dịch  vụ online. Sử dụng thành thạo các tác vụ của hệ điều hành Windows 7 Có khả năng gõ tiếng Việt 10 ngón Sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập (ví dụ Mindmap) 7 Mô tả Cung cấp khái niệm cơ sở về máy tính và các phần mềm ứng dụng  phục vụ công việc và học tập. Qua môn này, người học có thể hiểu  về cấu tạo của máy tính; cách thức máy tính vận hành; biết được các  loại phần mềm khác nhau (còn được gọi là linh hồn của máy tính); 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Basic Computing_Syllabus - SyllabusmnTinhccs 1 Tnmodule...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online