4 revayat az enghelabe mashroote(jetfa.com)

4 revayat az enghelabe mashroote(jetfa.com) - ww 9548...

Info icon This preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ww 9548! 31:41,, )ng ”Avid @uJL JLUJ) Ug‘ J‘ Cali-”u L15“ Mb}: 3.: 4.19qu OL’KWJL) @525 Jim J9 ‘M‘J-zv' a“ - its)" 9 we»: .5 ML» ‘3:- 14-“ a”; @3191”. 3913.1 3:3“ .3; JJ; 3 «.15.. 5L. a3..- LLL33 3.4.1307 :3! 33131:...331. ”J .-.3L.:. 33...: 316A. L.- “$3. 3.131.. 6.3L... 3.3L; 1.3...1....'L.>L..1 313.3swiwflyu3gm 313.354.... ru.. 45 @139 Lab: 493%» obi-3:13“ «ti-L: M5 4:4: «0374135 3‘ «QM-1L: 9-. .Imi 3. .5 «.LJ fin.” 03.3 2...!» 3.3.5 0.3 3...!3 (51.. JL... 3. L353...“ 1. Ls; LL. 3 31.3131.u3.; 3L.:.-..1 3 Lr.. .9144»! 3 6.1... “fly-3 J Med Gr» ‘-: alre- '9’?" .9 0.3“ 315:! OWL-3 L: J 4}: Jul-p.24 Qua-«3 4-: “31-19393“ 0.9-: NJ “-39-; whiz-l {LB LeL- NAU- J0 6 ‘wTLr 9M *9 5‘51?‘ wile: 6‘49.) 4'. 5 @1913 '45)“ 61-5 Jab-14 6:53 01-19-2- :-’ “3 «335* day?» 019‘.) 3‘ 0.9; 0-3 3 was“. (331.5. gum. 6.135,. 31 4S (.3134) 313,-...L3T .3L3313 w... (“$.35 rum rm.- .350”. 3.13 LL33... 33.3... 3333....» .JL. «pa \cmwai {3,de , «(5,,»5 mi «cab 4.1.. 5A1... ‘Gabl d3.) 69-..- 4.3 61193.13 r1155 [)1 cub Lrl" .9 dyu‘ _, (5.5L. Med 9154...: 314.5 64.4,!) Lf'v-Hb 3.2...ij ML...» firmurbifl3q5fla 9b,.» rU'aJ 9M" .5. “31.33.... ‘5 459:9 o—Jr . Jet-*1 9145 0593-ng «~56- 3 a“ 531.93»: 4-40 .9 wk 9L4“ OLHL‘U 4-3»; Sal-57 L: *5 91-: .3153»: 93-3-31 OUT 3J5 9: «“53 0L»? ‘-: duo-34‘“ 91-13333 63333544 6va: «$3153»: 3 445 05 W.) b LAW-‘3 OWL“ w-JLW ‘5 DT 9-9-- ‘-: “bu-*3» OLwILb M) (5b.! be!) UL:- JAQ libs}! 4...”..le Uk-‘lLMIJJ 4": 4.: b 3&5 JLM 44-: 533.: 3. <5)” 0.1-.»- "3.3g at... «A3 a,» 1'9? 4.: “43...! 13,1. 4., 3..., 513,35 .JLml at». 333 ‘53,; whiz-1 33.23: 4,. .51 5314 631: «4-3-— 3 1...,» «Due!- 3-93-5- ‘0in 3.35,,» w??- 951,, Lie-1° 3.33 Jlafi 1211-.- 0343 alt-“31,3 J35“ GIL-fl... Jbla] 310%....- a! "3,3 3,331.53} «:13 01,3! J)“- 9 WU 3 5 93-3-5 ”J- J‘ u»: (la-51¢" 3 ‘93-: 5:53.»: JUJL: 43,1. 3%! 3 “3"- -°:: 0% br-J 3-: J4: 4.: ‘5- 5,13,: *5»: 63b 3&3» 3 ‘35).» (2‘93“ 0L, V @313. OIJU¢3b3wl3uobLs¢3L~3J3U da,,3ho u'JLa'u O‘JK'JUJU «1.; 3,.» «19,33 31:36 33,3 (#1,, pm 5313, :3th «1&3..ch 3t: 05‘ oh 3 t3 3 was ‘3: 3L»! 3» I37 13 63,3 3.5 awn-3.3 .533». 93-14. ~335- g‘fi‘rrué‘b ()7 3°35 53-5-3 OT.» 93-5- “ward-43* 393-: 3343.;- 33. 031ng 3161:... 391,31, 3,33 3,33 3.3.1... :395‘5- 9,.» .3,“ , ax 949),} 01.43,:- , Jun 4.5),; 4.3 unbi 3.111..- 3-,...» 3L3 j,” ulna! DU 0L..- [3 wfiJ‘u‘f‘uLatuutaJ-u‘am‘rb‘mbw,JD)“JLAJ! ,uuSquSalewug3,59w,d,m1a,3byu_<3_,na,d,a,miduu3, c. 3,3 GAIL-,riau hf») UTJ" Lulp- 3%,0Lui .45.),3 dynamo 31$ 533-: “5°35 OJ 3}" $3“ ‘63“; p33 Obi-*1» 3‘ (53% 3 93"“ 0L5 4-: 3‘36.» ,3“), )Luabaétmub,‘ 31.39) 8L.- Cfbdaaywbp (SLJA'. (5‘ «33-3 Ca-‘vw-‘M 31'3- ‘-: @035 3‘3“ 1.) ab)“ °b ”3-: 9.9L! ol,31¢J3, cJ,.> db) , w (51,3 333,3 01,3! 31,5333 ‘5 (31,133» 453,3 outflgwwdplw 3,333. U3» :‘S"J"S<:‘ 433.33,»... «333,5 «3.4.3 «. Ho V 313,1,3 gang-351,3 3,3 514.233”? 9.331,; d349,“... 51,3 "3.3,...“ é.“ ,,.,.....3 9.31m #334“ “3—: “US 3°55» 3J3» «3-3-93 {3-5 care 455’“ ldfiufiJ OUT 0‘5 9 32.3,! 0‘33-3: 3 6335 4i” M 9L3 '5» 331.34 b @335 @33- a": ““3353" 421-: 071.9% 3 W1 '33“ ,3... ,3 OT 31 ggt... .3335 «S .433,“ as; , Jim 3533 .32: 33 (53,3 dJl 20.3,: '5‘ (Qu‘ ”UT 0,)“ ‘4'? «Ox 93.313“ rtgf Lia Chg-LW 54¢“ J 6).: m...“ 0,5“ u‘J-g-l Qua”; ,fl .V .91.;- 53,‘ Jul ,3 ml 3| hie“... 45 mo JU c...”- , 0‘,wa I) ,l 90L“ Wl’h «5h: , wuf «. a «I caoxu «3 “am r1; w mt Wu 0A3 w: as) new erLlu‘ufi argbdfl. obhgumiam339figoTrlS—1 ,AS 4., .Lz: “Lu J; I) rip a), 0L? (.3 "Lu. om”; ,Si , Mug .3wa ”1:3 “A... Lulu; rib J 0,5 r1“! Gola- J45 05 €qu 5...! (MS dx-i-l ,‘J ”$39,! u... .3pr .3)» at,“ 0,, mi 5,3... div-1,, Jul»! «S b “Jul J.» J “‘ehrb‘ "4.3L ,m 691.33.! , fig. rm; ow dash... ms ,9 J. £31 «S awn Am 1) GJM‘ _, “ELSQJ (5L. swift. _, .LUKJ a“ 013i ) ‘7‘“? Li: L) QJLe-u 9 am g , “as; aw." 31mm 6. 6.5m a» g”; , “fig. 6,1 co #5 (sh-"tum @915 b day-J“ 9135‘ 5-»- J ‘04-»: Ur 05w "Jul-1 J.) £25th our...” oU'anJ 5L1; wk.» ()th 41355:... 0.3.:an J.) Lri...‘ “Lula 0‘53“,» 52-bit» OMEN» 0-313) J9 3 4.3L: JU 9M1 GJL: ww‘v “:5- , W “awn: 3,2“; )bba Gag... 01 J15 deal» «:41 .omflém , .www LgL-Mawgugks 1; w‘do. .LJ; 0L3 ob} 07).: d “15933.3 6.13 0.31;.3 L7- wi J.) 4.,» 3 draw «MM 0.5» “3an m _, .53}! (5L4: .03.: 0.5L!“ 6433 é-r" J @Ld‘fi- I‘LLSM «93-5-7 091515 3 Ma“ cz-Lr‘ .9 ‘LéLrLLrL M 1.61:“ MM 045%: #:flu év'w 4-“ :3be.» 3i ‘gébJ-UL‘ Jib-9 , 4,5 oLZJJIflJ .3in 3 ML?” .3le 31% «433 ,u‘)‘ A“: J.) a». ,9 db», J.) JEL- sLo-Ll-n 6L1: , Mid JKJL» C95 L L; Quit. J‘Mi ,3 9:3.) «098.0? cJLuiv mi J.) J59 OT )1 whoa} (5 «55,2.» w. .aasuzguudg,fiu¢d.lu 3,1,ng 51.. ”1:41 at.” a) ”La! L. 079 ‘56; 0153;? anon-.353; 41,. old-:23 b day-#- GL-wLx : a“? an?“ 3 63’“ 6):? J “39L. ’15- 9—3.3 154» 63:9 ~‘-‘--:-! ‘5» «W; W b £1)wa clawed)? u~S u.- : Die-9.) sh Lama-'9 [2 OT ~5th 4-.“ ‘43-‘14 L;- r9.» 3 01M» b 07 ,Si big-1.4.563, mm 0" c455; ”a.- _, rLLoK-Zwé dub ,3 L. 9.1,: .Ms 6, ”an”! c4. (54.4: «$1., :9“. 61...»; ftp-J; 9. 3m: «.3 OT “aw ($3.215 ‘43” kg @135»: 9135‘ 1.) day-3“ GehL- *5 @‘JKfi-ut ”we. Juan .u. ,3 r‘ , Gm; Ag“; .u: x f. <5) L,1. .5353», b fajlg JL» do"; 0"} YWP Jib» l9 buéwfibfir b 07'3”,» a» J My (3x Cub-‘- L; 4: 9,5437“: af- ..u» 9.: 6‘556‘ U’fléa-LLJJM‘ 3 9.st aw)! .le oJJSJbgA (fifid 4.3L” M) ‘5"! b 0‘) , 99.5» 95139:; '1‘?" _, GAL: thJ G‘J‘.’ Chi-0‘ 9.3).: £35.! «119,5 dajidu QMJ @135 (stu (5‘44. L“ 99—“ «MP 3 9135‘ 15¢» 634-9 015 gab-'4 Lab.) 3 as.» J 9m «3550.) dab;- _,.u.« ”3,... #5 (5me $5.37, 0% a...» oblSd'aébu ,L’u; QT «5L»: 9-2-35- st 419:3 3‘ an»! Ad,» GUS «3335- ¢~ebJ )9 3—.» 9155‘ ,.a ,, 51,, ,9 @351 am , M May M .L-, PM a,» w c4, 6 913$ am gt, ,3 «5,»! 05,1 _,, gnu”, 5.1.1., )1: dash... 1,41,; ‘51), .299,» sw‘ W 3‘ what A, 6 @7931; 44,». L, MT «“3 azuSa USg @LJTJL; 311,42, ..:_,..:. Ls" alga: «cut (fig—J J... LU.» ..\.:S 6. c,1,: 1, (rm-u; 4,13 on,“ ”1,13,? mammal... piggy .b Stud )5 dink.- Go’s; (5&9 3 51:4- ‘05.» 4L5 43-7-54 )5 @335 ) due-fin 241-331 3‘ Cab.) JLr-z- 0-." b 07 (SL? 414-: *5 fW‘ wlb (US .9 Lei-#3 4-H @U?‘ fU‘ai .9991: A! QM‘ J14 0715):.- (5“:sz 3 gala—3‘ J1; SJLgJé (“3:60 obLiuwb 01,. W L. JL... 316 mi 6:”. ,Jas gm“ 0,1 .3, 3103, c345): ,st 41.22518312- wt, 3,1,: 9 «S abmgb ,<J1,,,J) .552»)? .ml Mama,» 91:1 db» 111.2,. J, gym; at”, 1975...». , +933 16-31:) 3 ~13)» Gum-:5 dw‘u 1:75 ~14 0-.“ #3134 w‘ L‘JLI' owl-w! din; st- Ma" : 02W 3 £551 a“: L.» 03:: dwu‘» 913-3115.?» «my 3 «gm.» Jaeu‘ : JISJ'i 1M “JD 4-! Au» obseabT obK-a'ufi w; J «UL-3'3 .50 L; Ohm“ J v35 Jugs! .9 054°.- .3 9L3)» 3 avid» Wt 5L. ”AL: )3 “9.5., a)”: 4, M , 4.3!; 6' 91231153.. $4,914.37 9 6 @bLfisyl: 9pm,), “us 0.. um: ,5 5.5La33‘ , gen-#114,) .55 553550 ‘2 CAL)» 9135‘ 15.9“ (534-9 dub ”L: a)“ gob «3-2-95 J ”J “9.“: Jun-‘9 19-35.) GL5 ”)1“ .2" VII->355 0.25 (9’ WJ.’ ‘5 43b 9-0 *5 J 034-: OHS-4w“ 3‘ 5-545 Cur“ Jae ~43 5L £5553»: MJ 9 is“ glifl )6 aéLaS‘ “My ”3L3 4.215 aaLazu$\¢.3JU 591.. 3,1,; Wu, )1 ~51 ad; ‘5‘“)‘2'.’ b “‘9er We we,» 6531:54-11 Ma 6 elm» t5 6 w w Jun-2 rfiv obit: ‘5 ORA—*3.) 1 05.9139 3 JLZG L.- 44-37 JLw‘a ‘2' 93-351 154-9“ LBJ-9 “-11-! «b k,- b 4......3. b5” 90»? J EJDPWJ ‘6 MM : OLAU'aS mm?» 913 4., [9.3ng .3.” Lu 4.2.1. ,1 1. 075,5.” mLul 9:4513;“...9%|Jol%93yw‘gwcfiéw)w,lag «45 5‘ 93‘3“.» ‘eu‘L-Eriwflbg GbmSJOl-i-e-‘ubué 9153‘ :34: 3.: figu§3bfijl «5.4,. ...:......1 dis} Q1... 3L1; 3191.3 633.»; J ‘1...wa d.» Lb“, mfu. «.3...- dLgaq 42.50.. £54.; 5.125! a»). {U35 L. 95).... f“ OT3 4.391; ,Ja. JLASI fl 4.3).: chi“... & ughbgujg3fiu ajfifiml a»; ”~59..me J6 .cuuiuaml 11.5,. )3» :waTizfio .W3JUL3 3‘5 LgXEJifi‘uLu LA .33.! gigging”) 9.13.3 6")“ 3Lr‘? ~;.>3 4.3.33.3 Jay..- OLDL 3 Qbiug‘; Ga'j‘ruw M 9.:th «SWJJEJUULamurSoJJ.waWMJ3aQ GLf'U iii-3b) O‘Mu ft 4.. ..\.\.. 3153} LSJlsA-y3 GD‘JTW‘J-Lm c5)“ )6 3.31,; 01.9131.» WJJ 4.. obi” 3U 3.: mi “ \' OLL’Q-J.) 4.334.” 639-456914‘ 0J3) $.75! .GWIOJJJJi OLLQéJH ”J “3.193).... 5U“! 015‘ 6‘41! (5 gal» Cy}: (W‘ 9.33. dL‘Jda‘,‘ £1913:- twjua cow-9o ‘14»(w-3-‘Ll03m J0 W-Ju Sij’hm‘)‘ and) «what-,Lxruu raw.» “3...: 9-1:.» w J9 ”JUL: r0;- 9 ‘2'“: .5 JL'.‘ 31:...»1 .3 54135 Lu“ cau- ‘bfie 6%) .‘z‘ t: Owe-i1» J9 no.3 J59 ms a» J «W wt.» :5.- ‘5 a» u‘ «29 aug- ayaIu3 .LuSu. o: 4.31.: U. «5593.». ji J95... L11 Hays b 0U...“ 0,5 “I g¢3fi3whloj6dfsfifiw¢dprul . uninha- “bud-701459 .mb 9...; 9a....” day-'3“ 99...! (1.1.5 gulp 94.3. «5“! 0,55 L?! «a»; u" and; «as U4 .x-5 M? out.» «a» 64.545 at»! a; vb. u-Jau ~45 u- we «2-5 .. 950-2») (Sb-e a"! g-“J-P ~U-.'L‘-3 u" 3% owls-u ..;...I 62‘.» wbfi udau 5.1.131pr €99.56 hOTJlrbSe93tyfirlSai5Lq-l3abfla- mm ‘1 Id... 'Maafl .3130 'idéu d. -. .P -r‘h 3 u: .2. 11,31 J1...: has; 63,3. 9L: .ul. an. 3101.709). .mb $.21...» .uL-fi U" 093.) 95.33.: 0” L37...» 0&3 (”l-EL: ‘SLéLg'L’J 3.)».‘3510 3gb.) 943‘: db» M3 o‘s‘ rm L: $19th M 4.3.... 6.1.... 05 ‘5‘. J5" 5-:3 ”in: who) 0L.» 5‘ an cub-’- 9%.; J» of Lad-«.45» 3 0.9-: Lu»? its do,» 539,54 073‘ MISS .w‘: 333.. ”hi; ”In!” DP 6593‘: 5.1.6» awn-3).: Ll:- JLL.» «e cal-i» ohms we «sh cud": 0-1.5 25.3% ab». 6 aka“ a»- 31.»;‘35- '5. GL QUH uniqu‘}. OT my; '5‘ 314.! 45:3... «:53 413qu 0.3:, , $144.1 4": x 31...; 913er «.c...‘ a,“ L,» r” J; 45 L. 9.1,... of 6‘- a“; G‘r.’ «M‘- GJU‘a-w J WT 6-»: 933:5 0.25 45‘3‘ 3‘ JLu-Lw‘ @‘ae‘ J‘afi ML?» an? @‘5‘ .3)" 99%: L: ‘5 05‘ W 3 J33” 14:91 at: r3145 0; 3) ._<._. 3! w «5 3b,: 9...... a...» 01331.9. .33.: .13... Gun-‘5 : o‘a-r-S )6 J43 635: w-L"? 953‘ Ls‘ae ob" d334- #:5» 9.19334... 5.575).:36335G3‘3SL5W 9.: AS 073 4.4.335 357.593.: d.» 3‘ ‘5»: LsL-J-ra‘: 3 mt :9 35,; ml».- 45 0‘ L: «a»; dL-S 9. 5.:3 3.: 3 a»... 4:... and ML?“ 33.3.3 54.9.1: 3 LsaLaSS‘ 03.6 3 GaLJ?‘ J9 by» 1-49 a»; : J)“ Lathe U U Mb 6‘? Lam 0‘91 (net: {AS-'- OW were"? .: wLJ?‘ Aé abfi J 5“») JL» 0L.“ L433 ‘5' @‘x’ JL‘ 5 J59" OLr p‘w 6L. 5J¢§J° 9. J95 cML“:- ‘-: Cal-:3: : ax GJ‘JS utebi‘ a: u 531-26 3M.“ ‘5 Lab) 9-3 «ch: oe‘ w‘e‘a‘“ : 935. 0‘4» *5 .5353 039-: J “J u‘ @355 k: J.) 9% (55“313‘ 0N3 om:- «dJ-be a. a: 3-3.9 63‘“ )5 05‘5ka (51‘: My *2 J‘afi W‘s.» 6L“); L: 595-: 35.0“ : oLu‘J‘e 0L.“ 93:»: w baw- 3‘ "6+" ("3" J-r‘5 rug; ,u «s .u. L,.._.Ls,, wtyw 4.; Lu. 333.5 95,565.54, GU32 Jsioué‘fi’fi’; J3}. U335 ‘0‘ 3‘ $33-35 .ert'i" dew-3“ 91.2.31 ‘-: ‘95-: $319334... 63).;43‘ 9 0‘4“ 535‘ 6‘95 33‘ 50-4-1qu J‘J-w‘ 0‘.“ 61-: (5‘ 0399 J—v‘b dark 5.11-3‘ ‘5 #35 0‘33 ,5. 5-34 0L: ‘-: J‘SJ $d$gL5 .335- 3 94.54.91 (53:53 5335‘;- 0333 3.: ‘5 5);...» $17.33.: (9‘; “ASE 3 «L336» 9125‘ 6334-3 J9: am. “33.: 4.5L 9‘53»; 3.: 5,3“: 0L3... 51.42.331.33 64.5: .33., db. A3»: L: git-51.631: 0.3.. V" QT sir-S w‘r M 4-" 4-: ‘5 °:-: .2513 J ‘44 ‘ué‘xé JD 035L195 (she-53 db Lia-‘9 3‘ WU ‘5 ‘OIMJJ «830:: as.” fi‘e sz-w J 69%;“ $.95;- oK‘haa 0.335 951.53.» 3 my” 3 M) 01.13; “1.3.33... (hob-3.3 L913:5.) 3L...» “3*? 5L9: 03336 La 3 0.1.3 1.1.3.: L; 3 3‘3'Lu‘ £55" 91$»; B 90.33., r9: 4% «5.»: ‘5- JD" .59» ‘5th a") 4-: DWI»: ‘5“.- ‘-: DUI ‘5 153:.) ‘5 Jr“ 0-.4 «st-$3.5 3‘ LSJLz-“fi 8‘: Jo 0U L3) “*5 Gag-'- aha-J 5.15.3»: 4-: w“ 0-.“ 4: my .9 Jim): J-w LL:- b «Lug-J» 41-9 DIM» )1 0:35 LSJLI. 1.: 3‘ “Lu-20 Ola-H.) 05-43-09 .31 cpl-awe JLS 3'15 3-9 ‘5 4.9-: H whom 3 GL-LL: (5L. (5,353.: ‘7‘?" 4.: L912: “5:34.... 3,3.- c5¢3 LL: .LLJaJS °KMJPH30LMPOQ EIJuJQJJ‘JU:‘m~wp-:u~35wae‘5 J 45.1,, oL‘fl'uJL. GoLh 015,,1316 9w cubs- w» 4.3 L3 , mi: .395.» «0-33.;5 QSJW 913-“ )3 0133-1-53) ‘L: oh»; 3 'JJL’ Jae-3 ‘34; 4-: L: “-19.9” 5.13:1 )0 r. ,5” 0")!“ Jar-l «3% “La! 33““ 4.3.3; 03"“ gum-J; 3L0 La‘ .53.: OUT PL” 8L3; jl‘f-U’U 09L) w.) J! Jab; )9 95.th dun.» Luv. (53»: L, “5:“ {La 331.01g): 1,.r «scum; 3.: 9.“: u‘“ (“:3 (5d: (5,) 0.9.3. Ul-tahle-s- £4 abbés 314.3 659 3.: abdlgpofi,JIngéyora,L~JLs,JUaL&-gyora LuL. LQJ all“ ‘3 ’SLJ Unjyo‘ i)‘ Gabi (5L. Unwa- rLJ J.) ‘S {,5 (3-): 01301.3 «.qu 9:; Lu! out.» QIJJL. 9.: (5,33. J...» “(Li “fighug éagbylfllu wh36-filaa‘d;gw 4.! ., W , saL. 99L:- ELLA JELL- 4., r145}. 919% 9131).: was :le LTJLEJJ L1! ML»)... cm 9.312.}! L313! 0J1, mid... (5L. LIMA JLQ: 9 Web Gun-L : 4....L? «Db-74» )1 mic": *5 4.93;;- bw-z‘. 913-3! gin.) «SJ-:5.) r- dew-4% 91-131 )0 Mr: L: 91-3-31 ~53“ ‘-: .315 #955 3.: .Jla; J Ll; «db: fl .:_,.3 {.35 4a,): _, d319,): 0L?! mo 9.: QDL'L‘J YL, (5.1in oLyl 3i 4...: «5 due} at...” «.3 L,..:3 P“ @1qu QLg‘JdJL _, Lgt...“ _, «531ng (51.. no; 4.! 45 J LL22. cal: unla- 9. L931..” ob ELL-I WI: .4345... r34“ om. 93.31”»: 91.55.3153- 3H4. «Saul #t* 3.: 01,: Ly. .le owTd‘: o‘s‘ 53.4, 59L“: gel 3: «S L, $11. ~55, I. 91.3,: ob‘gb'uub Gabi-1‘:— 4.19,,» 913316443 31 em L91. Cab) hie-u on? «5.41.4.3. 0;le L. or 9 Jug... 0.1 J. .5 gust: 154... )1: am... ngMh: J. 43.1639. 4.40:1. rU'g‘a)o_'.:HHJ_,.a.h 55,: why} Oixbé GEUJL: rU‘aS m (fl-L161,» , .:L: ‘5” 013b, do)!» fable JL» «d3 9") rv. omj J-Jxv 0-! 01-3 J9 "be «A» J49 3‘14- Jfiu OL—‘H 02‘ 3‘ 0L5 ‘2' J9 3 07rd" .9 add-‘4 0:55 0-399 WU J» 6L. 935m 3 U fLr‘.“ 0.5;»! , 6mg... 9153.109. 5L. :43) , L. (5,)..in ‘QQUJJE 5b QUAIL“. dial “3ny- daJJJu , 6.2:...» 03.6.1.3 ML,» 0L3 31.54.: L: abated! «L. ab $1,; um Lb! 9.11.. , 631.7.” at”) 01:“ Lg.» , any... 5L. L: My 0-." 3w Ase! ob» 9: b ow Gm; Jr" Jo 0M1: «we “has. )1; GHQ-’3 A), M 0:4. 3,,ou ,9 5L,“ 4.,» 912519.; 41:) wick-.13 0L5 9 J-r-é Luv-7» 1«1:19 OP J3 945 U 50.». wigs-‘9 55:3 4%‘ ‘~: 31-37 )4 «wk-5‘ 0b.“ 0U} 9-1»: Dhaka» «ah-$5 «ob: 4...... val-y .2» ‘51:. o-wu 3 Qua-:3 W‘ 03-»: ‘LD 0-9.5" wad-9 of»! 13.) aw Jami: 9 0&9; b-J 9 :MSLrU-wx ‘2 5:11“ (5“ do»: La oL-JT x35» 0‘48» 9?- r‘adbw 1.99% J—J‘ 9‘5 dash... 0L») L: baa-:5 (A £31351 ‘SMJ Lew .mb 314 Gag.“ , 5AM wusstwmouht (51,4 Jt’GJLfili 31 b 1,;7 J 0%} ‘a-‘U" ‘31:? m4“ 0:31 4-1» irre- ””43 2' a-r ave-a» 3),; J;,1,~._..T,~.-J. , w ,m19.Ju1p., may am. rr‘ ’51.} a. JIM» , 015“} My.) 9.: b s, (d03’u'iu W 9331.5 J W154i OL-J 31wa 1MB: 52'» (shad-3': p-wJ «34:55 9. ‘5 0-5" was 0:2» 0‘9.» b. ob? «sq-3M )1 3 on: c-Ls-u , a,» 3! ma, m 0533‘ 4.: 0L3“; gab}. 3‘ (53‘4“); 0-?» by.“ J 4.3.} 45 mi my saw”; a: my. Ma o; 3%: oba.‘ tut-y aux-33A ab ccw , was- an 5.15le r15»! , L. 01.531 3! 65.x L, ‘53; dubsya rm; (5)15qu 3rlia-‘cfih; La dad-L) fi[email protected] (5.15735 4-.- Lr-JS3J W‘ 3‘ _, wk .MLJ 3.31m 93 “glib J53)! (5 dub} (5L. 6.95;.) 3‘ what: ‘agL: J.) b a); MAP! 9,1».- CJhLJa 03.3.: 3 M.) '5‘ 9H ab (5,) gala,» 913130.: 0L3] 4:3,) , 9.31).: ml? )0 631,3! 0} (353" 9 6.135 6.3.6» , 6:1,; Q31; 3E LsJUTg ”Lil L3 yMijlWWGuSw $65.30;.li .afiadwoixlfiw Lei Med: ob» «a 3 a»? a» 9 Liabili- the d» 3103 «5 ax 6119:» .931... .1) OLHJ 4., , .u» oW‘ 5.0! 5.91 5:14;; Liz-*3 )6 l.) “Lu-3“ 9135‘ 914-33 by “53.2“: aha-‘35 "3-3 w)‘: 5x} " 0L3} 531.51.: ‘0‘)L! J; L, 3| J] 95.5.: J a.“ ‘5‘ JLJ 9...”)... {J}: 01.3.3.5! dmlfluomj ”*‘R‘Su" mgulig,¢,a whojl, ‘3in“ .0? 3L3? 5L. 5,)“: a... 9.013.549; , 39L: aJL, 3; (”HS 5.19;! L) Olfi‘ OLQAJQ J‘ (SJLg-Mh: 3 4.33 "am; (SJ-1.13%.» (Sb-3 (5‘ 031‘“ .mlal, alias: Lfé'? J‘JT) J11“ JJ 4,39,; 4.! Jaw-‘5 Orr-3' 3-3395 Crib“ 9x oth- JJ 49:43“ 9135‘ VUJL: “9);? ‘S eta-Jua WE‘L‘DO'JJJ kiwi 0%.; J1 L9! ”[1wa L,‘ Cun‘ 0+4» 0‘») 3‘ Jar: ‘11-: OISE-"#9) 0L:- Jé H47 G ‘19be 9135‘ $.64 J 9-319 ~=-~ 6;” 06-349 3L5 51-3-9 wfiabr‘ Uni“ 4-2.) 3:“ ‘5 9.9 .MI ,3 oL‘J 5L. Gumba- , 01,3! 91,5. «1:3,.» (slang)! afiabag L, OUT EfigrL‘JMJabJjflbuufigaJLJ-ijlwdab,Lai cg”: , at.) L5. a...» obi);- 4.19,,» (5L5 QJA 4% J3 AL}: @I L545 Mamas» 1.3.1) .33.;- olsqsfiflpjl. dLn-‘g- wag... d “a“. : Jag-*3 o‘eé'W‘ L: Jul-w 9 1) OUT : WT :3 sh Wed L: ‘13-?" wiJaflégaLgfilJqulqdmlm‘amj .Jfiwégfi (shat-z 03-h 0:553 9° 3 ”-93-. a gal.“ 5L. oL-JT : 127 was“: 3 UL» 5-9 9-55 L: Gaby-fin duh-r2 )9 b 07.}:- Obi 9- ‘Mb OL-éx .49..» FL... (5L9; J; 6"“? LQJi (51.. 9 G. L5115.15. aLL-JloLu. , 5J,3 4.“ J...» 3;. at. dLuJ J! 53L: «3.55 Ova-1* 0) )3 Lé div“ Cal-3 dug-h «5.9K» @915 3| 5’0“;- 9,3“ 5° sfiz , 0154.3: 51:151.. 03...: v.33.“ 073163.: J.) 545.3: J (.L’Jufiu .qu ob): J 095-» Let-‘9‘ J13: : mm”: 0,3! A»! =|~ «9': .91., ,_... w...” ,5! an rum 1.313.“; a... up .UJL; rim f1-.L; u... .5 .a .\ cJ,.a a?! .wu . at”: n a ax,» up”; gum 3,: no!) .51. 5...,» .r" .oifl: A G we”: .mh ol,,.:..-_,\,.\ by... w «gyms ml .m'? 01,; A a...“ a... .wLJ a «av-vi an» is ‘H .m. «ob-H «2‘,» w”:- w M a a»; fi‘ «NT .H'M’ . .31”: «a,» ”g. u...» PJJL‘. JLM Mn“ ("’1‘ rvY J: ,3.“ 0151” gs": .\ cu. «\VPé at": “1;.- 9w 136.3 ,5 33‘ 1.9“." 951.: .Y «I»? ow» -r Luz-9' ow warn var-M «quid! - a : @4131: 1- :9 «S .o uh. mi .wov at”: . 55”,: J57 1.”: «2M “y... we» may , wr. wbfimleheawwyozummmwhmw« 9,... war .mw .olfl; ML”; «0”:- 3”, . um. 9.91%.! mm- .HH u. ..g» a,» a,“ .F .rr-nr- 9.... «3h- .5 .rwr .3. .9 .YT6~ (a... .v «63:. «in J» m gush, , . . . on“. .v. my.“ 4.1L.) “4531:; .015; M .A .H'PY «o1,,:...5,,-. .‘m 4.2; 9;. m d9 (“sir-u k. .WPY at”: ML”; 9. Y. Almhamian. "The Causes of me Constitutional Revolution in Inn" in Innemnfioml Joumal of Middle Bantam Studies, Vol. 10. 1979. pp. 381-414. Also see M. Aflhui, “The Histon'ans of the Constitutional Movement and the Making of the Iranian Populist Tradition." in Intonation! Jamaal anddIe East Studies. Vol. 25. 1993. pp. 477-94. :9 .6 .0 .\ . A. Ashnf and H. Helmet, "Merchants and Aniuns and Developmental Pmcelses of Nineteenth Century Iran, in A. Udmn'tch, The Islamic Middle East: 700-1900. Pdnceton, 1981, pp. 725-50; N. Keddie. "Imzian Politics. 1900-1905: Background to Revolution,“ in Middle Harem Studies, 5/1, January 1969, pp. 2—35; 1. Bill, The politics af Inn, Gmups, fluxes, and Modeminn'on, Columbus.1972. .rw 9. AH“ .01”: My. .-...-..s ma. , 5a; ,9 “29.37 Ow.) .n uh» owns #fi9am 9W aim!‘ M dab Lu, can”; M ul-H' «var? «ob—.5 «ob; «.915: gala- : 6.03,: Gal-eh IolSJJL: U21» +35: w» .VV?-\'“ .Af-A'F .4. mm ‘01,”: .1 a Man w «5M ..-J,a 9.9.; .u- .v9 ,4. ‘01.... JP “-2 4-95 «K? 4'9» : Jb‘e 1-115.) Jed-35 (Sb-.- -‘° A. Ashlaf. "Blur-Mosque Alliance: The Social Basis of Revolt: and Revolutions," in Politics, Guam. and Society. 1/4. 1988, pp. 538-67. “'6‘ Ola-r3 ‘w hm «M 9 a» «h,- a; N é‘y- «a»! a»! =9 .6 -o .w .“"\Y° Una ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern