KONTRAK SOSIAL

KONTRAK SOSIAL - ISI KANDUNGAN Muka surat PENGENALAN 1...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ISI KANDUNGAN Muka surat PENGENALAN 1 MAKSUD KONTRAK SOSIAL 2 KONTRAK SOSIAL DALAM PERLEMBAGAAN 3 ELEMEN-ELEMEN KONTRAK SOSIAL 8 KEPENTINGAN KONTRAK SOSIAL 12 ISU-ISU KONTRAK SOSIAL 13 LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGATASI MASALAH KONTRAK SOSIAL 15 KESIMPULAN 24 BIBLIOGRAFI 26 ~ 1 ~
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PENGENALAN Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang memperlihatkan perkembangan politik. Ia merupakan sebahagian daripada warisan penjajah yang telah meninggalkan impak yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat kita. Dasar kolonialisasi oleh kuasa-kuasa barat bukan sekadar membawa kepada kewujudan masyarakat pluralisme malah mencorak dan mempengaruhi perkembangan sejarah kita. Ia dilihat sebagai satu bentuk hubungan yang bersifat dominasi dan eksploitasi kerana kolonialisme bukan sekadar melibatkan penguasaan ekonomi dan politik malah ia turut cenderung menguasai minda penduduk. Seperti mana yang kita ketahui, Malaysia juga merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum atau etnik yang hidup dengan harmoni dan aman damai. Negara kita ini adalah unik kerana walaupun penduduknya terdiri daripada berbilang etnik, namun konflik antara kaum jarang berlaku. Jika konflik berlaku pun, ia tidak akan sampai ke tahap sehingga menghancurkan negara. Semasa perjuangan ke arah kemerdekaan berlaku, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh negara kita adalah masalah perpaduan. Perpaduan ini berkait rapat dengan kepelbagaian keturunan, budaya, bahasa dan agama. Setiap kaum mahukan bahasa ibundanya dijadikan bahasa kebangsaan. Di samping itu, kaum-kaum lain berasa bimbang apabila orang Melayu mahukan agama Islam dijadikan agama rasmi. Sementara itu, apabila orang bukan Melayu menuntut supaya mereka diberikan hak kerakyatan, orang Melayu pula mempersoalkannya. Masalah ini bukan disebabkan oleh sikap kaum-kaum yang ada di Tanah Melayu tetapi hasil daripada dasar pecah dan perintah Inggeris yang mengasingkan mereka dari segi tempat tinggal dan bidang ekonomi. Ini menyebabkan mereka kurang berinteraksi dan akhirnya mewujudkan jurang perbezaan dan menjejaskan perpaduan. (1) 1. Nazaruddin Mohd Jalil et.al (2001) “ Pengajian Malaysia : Kenegaraan dan Kewarganegaraan ”, Petaling Jaya : Prentice Hall, 151. ~ 2 ~
Background image of page 2
MAKSUD KONTRAK SOSIAL Kontrak sosial adalah persetujuan yang dicapai sebelum merdeka di kalangan para pemimpin Melayu, Cina dan India serta parti-parti yang mereka wakili iaitu UMNO, MCA dan MIC. Bagaimanapun, kontrak sosial harus dianggap sebagai satu persetujuan di kalangan masyarakat berbilang kaum dan bukannya persetujuan hanya antara pemimpin atau kumpulan elit tertentu. Permuafakatan itu mendapat sokongan rakyat sebagaimana yang terbukti melalui kemenangan Perikatan dalam pilihanraya yang diadakan pada tahun 1955. Istilah kontrak sosial sebenarnya tidak wujud dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 tetapi rakyat perlu memahami fakta sejarah bahawa kontrak sosial dicapai melalui proses muafakat dan musyawarah. Teori kontrak sosial menurut pandangan ahli teori demokratik Eropah seperti Thomas Hobbes dan
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/15/2011 for the course ECON 102 taught by Professor Shaun during the Spring '11 term at Barber-Scotia.

Page1 / 27

KONTRAK SOSIAL - ISI KANDUNGAN Muka surat PENGENALAN 1...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online