HY_LITE_instructions

HY_LITE_instructions - ИНСТРУКЦИЯ ЗА...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ на системата за хигиенен контрол HY - LITE 2 HY - LITE 2 СИСТЕМА ЗА БЪРЗ ХИГИЕНЕН КОНТРОЛ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 01/2000 9.71301.0026 ВНИМАНИЕ Преди да използвате вашата нова система HY - LITE 2 и консумативите към нея, моля прочетете инструкцията за експлоатация и съблюдавайте особено информацията за безопасност - Глава 2. СЪДЪРЖАНИЕ 2 Глава Страница 1. Увод 4 2. Информация за безопасност 7 3. Система HY - LITE 2, принадлежности и консумативи 8 4. Ел. захранване 9 5. Контрол 11 6. Включване / изключване. Специални схеми. 11 7. Главно меню 13 8. Меню за настройки 14 Време и дата 14 Основни настройки 14 Имена на точките 15 Границите Pass /Резултатите от почистването съответстват на изискванията/ / Fail /Резултатите от почистването не съответстват на изискванията; необходимо е повторно почистване/ 16 Идентификация на потребител. 17 Език 17 9. Измерване със системата HY - LITE 2 18 План HACCP /Анализ на риска и контрол на критичните точки/ 18 НАССР: Нов анализ 19 НАССР: Повторен анализ 20 Анализ и запаметяване (с граници) 20 Анализ и запаметяване (без граници) 21 Само анализ 22 10. Резултати 22 11. Състояние 23 12. Отпечатване, Поставяне на ролка хартия за принтер 24 13. Прехвърляне на данни 25 14. Инсталиране на TREND 2 софтуера на персонален компютър 26 15. Съобщения за грешки, Сервиз 31 16. Съкращения 33 17. Технически данни 34 1. Увод Какво представлява ATФ ? 3 Аденозин трифосфатът (ATФ) е субстанция, съдържаща се във всяка животинска и растителна материя, включително в храната и хранителните отпадъци, бактериите, гъбите и други микроорганизми. Нивата на АТФ могат да се използват за откриване количеството подобна материя върху повърхности, които са в контакт с храна, като по този начин се определя...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 33

HY_LITE_instructions - ИНСТРУКЦИЯ ЗА...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online