HCM full - B Đ THI TR C NGHI M MÔN T Ộ Ề Ắ Ệ Ư T...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B Đ THI TR C NGHI M MÔN T Ộ Ề Ắ Ệ Ư T NG H CHÍ MINH ƯỞ Ồ Nhóm A (m c đ d ) – 48 câu ứ ộ ễ Câu 1: Nh ng câu sau đây ghi l i các đi u ki n hình thành t t ng HCM. ữ ạ ề ệ ư ưở Phát hi n đk nào b vi t sai? ệ ị ế a. Nhu c u khách quan và b c thi t do CMVN đ t ra là mu n c u ầ ứ ế ặ ố ứ n c ph i tìm 1 con đ ng m i ướ ả ườ ớ b. Quê h ng HCM là m nh đ t giàu truy n th ng yêu n c, ch ng ươ ả ấ ề ố ướ ố ngo i xâm ạ c. HCM sinh ra trong 1 gđình nhà Nho yêu n c, g n gũi nhân dân, c ướ ầ ụ thân sinh có t t ng th ng dân, ch tr ng l y dân làm h u ư ưở ươ ủ ươ ấ ậ thu n cho m i c i cách chính tr ẫ ọ ả ị d. Ngay t khi còn trong n c HCM đã nh n th c đc đ c đi m ừ ở ướ ậ ứ ặ ể th i đ i. ờ ạ Câu 2: TÌm 1 câu có chi ti t b nh m l n trong nh ng câu vi t sau đây: “1 ế ị ầ ẫ ữ ế trong nh ng ngu n g c c a t t ng HCM là ti p thu văn hóa ph ng Đông”. ữ ồ ố ủ ư ưở ế ươ C th là: ụ ể a. Nh ng m t tích c c c a Nho giáo là tri t lý hành đ ng, là ý t ng ữ ặ ự ủ ế ộ ưở v 1 TG đ i đ ng ề ạ ồ b. T t ng v tha Ph t giáo ư ưở ị ở ậ c. K th a lòng nhân ái, đ c hi sinh c a H i giáo ế ừ ứ ủ ồ d. Ti p thu các giá tr t t ng c a Lão t , M c t , Qu n t … ế ị ư ưở ủ ử ạ ử ả ử Câu 3: Tìm 1 câu b vi t nh m l n trong nh ng câu vi t sau đây. “1 trong ị ế ầ ẫ ữ ế nh ng ngu n g c c a t t ng HCM là ti p thu văn hóa ph ng Đông”. C th ữ ồ ố ủ ư ưở ế ươ ụ ể là: a. Nh ng m t tích c c c a Nho giáo là tri t lý hành đ ng, là ý t ng ữ ặ ự ủ ế ộ ưở v 1 TG đ i đ ng ề ạ ồ b. T t ng v tha Ph t giáo ư ưở ị ở ậ c. K th a các giá tr văn hóa ti n b c a th i kỳ Ph c h ng ế ừ ị ế ộ ủ ờ ụ ư d. Ti p thu các giá tr t t ng ch nghĩa Tam dân c a Tôn Trung S n ế ị ư ưở ủ ủ ơ Câu 4: Tìm 1 câu b vi t nh m l n trong nh ng câu vi t sau đây. “1 trong ị ế ầ ẫ ữ ế nh ng ngu n g c c a t t ng HCM là ti p thu văn hóa ph ng Đông”. C ữ ồ ố ủ ư ưở ế ươ ụ th là: ể a. Nh ng m t tích c c c a Nho giáo là tri t lý hành đ ng, là ý t ng ữ ặ ự ủ ế ộ ưở v 1 TG đ i đ ng ề ạ ồ b. T t ng v tha Ph t giáo ư ưở ị ở ậ c. T t ng ch nghĩa Tam dân c a Tôn Trung S n ư ưở ủ ủ ơ d. Ti p thu các giá tr t t ng c a Văn hóa Ph ng Tây ế ị ư ưở ủ ươ Câu 5: Tìm 1 câu b vi t nh m l n trong nh ng câu vi t sau đây. “T ị ế ầ ẫ ữ ế ư t ng HCM là s ti p thu tinh hoa văn hóa TG”. C th là: ưở ự ế ụ ể a. Ti p thu nh ng m t tích c c c a Nho giáo ế ữ ặ ự ủ b. Ti p thu t t ng v tha Ph t giáo ế ư ưở ị ở ậ c. Ti p thu lòng nhân ái, đ c hi sinh c a Thiên chúa giáo...
View Full Document

This note was uploaded on 07/21/2011 for the course TTHCM 101 taught by Professor Atony during the Spring '11 term at Cornell.

Page1 / 98

HCM full - B Đ THI TR C NGHI M MÔN T Ộ Ề Ắ Ệ Ư T...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online