{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

USA Experience - Xin cho cc bn du hoc sinh tng lai Ti tn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Xin chào các b n du hoc sinh t ng lai! ươ Tôi tên Mai, hi n đang theo hoc ch ươ University, thu c ti u ban Texas, USA. Sau g n 2 năm s ng và h c t p trên đ t n c c hoa, tôi đã ọ ậ ấ ướ tr i nghi m đ c nh ng kinh nghi m th c t mà sau đây tôi xin đ c chia s v i mong mu n các b n ượ ự ế ượ ẻ ớ s h i nh p 1 cách nhanh chóng cu c s ng m i n i đ t khách quê ng i. Khi nh n đ c th th c Visa ẽ ộ ớ ơ ấ ườ ượ ị ự F1 trong tay, ai trong chúng ta cũng kh p kh i vui m ng vì đã đ t đ c ý nguy n ban đ u cho m t ậ ượ t ng lai v sau.Tuy nhiên, đ ng hành v i ni m vui vô b là m t n i lo canh cánh cùng vô s nh ng ươ ộ ỗ câu h i mà chúng ta t đ t ra cho nh ng gì s x y ra n i x ng i. Nh chúng ta đ c bi t, s l ng ự ặ ẽ ả ơ ứ ườ ư ượ ế ố ượ du h c sinh Vi t Nam t i M ngày càng tăng và hi n di n h u h t các ti u bang trên lãnh th . Tôi ế không bi t các b n s theo h c t i tr ng nào, thuôc thành ph nào và ti u bang nào. Có m t đi u ế ọ ạ ườ quan tr ng các b n c n tìm hi u tr c khi lên đ ng là có hay không h i sinh viên Vi t nam (VSA- ướ ườ Vietnamese Student Association) t i tr ng mà b n s theo h c. B n có th tìm hi u thông qua các đ i ườ lý du h c tai Vi t nam (Educational Agents) ho c liên h tr c ti p v i tr ng thông qua Văn phòng ệ ự ế ườ sinh viên qu c t (ISO- International Student Office/ Services). Đa s các tr ng l n t i các ti u bang ố ế ườ ớ ạ đông ng i Vi t sinh s ng nh California, Texas, Virginia, v.v… đ u có s hi n di n c a h i sinh ườ ư ự ệ viên Vi t Nam v i nhi u m c đích thi t th c, và tôi ch c ch n m t đi u r ng m t trong s nh ng ế m c tiêu chung c a h i là h tr nh ng thành viên m i t nh ng ngày đ u còn b ng . V y b n nên ỗ ợ ớ ừ liên h ngay v i h i Sinh viên Vi t Nam t i đây. Qua đó, b n s nh n đ c vô s nh ng câu tr l i ớ ộ ượ ả ờ b ích và thi t th c nh t t nh ng thành viên đi tr c. Tr ng h p không có s hi n di n c a h i ế ấ ừ ướ ườ ự ệ sinh viên Vi t nam t i tr ng mà b n s theo h c, v y b n ph i nên làm gì? Xin đ ng quá lo l ng! ườ B n hãy th tìm hi u xem tr ng có sinh viên Vi t Nam đã và đang theo h c hay không theo nh ng ườ cách t ng t , ho c b n cũng có th tìm hi u thông qua Internet, các m ng xã h i nh Facebook
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

USA Experience - Xin cho cc bn du hoc sinh tng lai Ti tn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online