genetik_algoritmalar_ve_uygulama_alanlari

genetik_algoritmalar_ve_uygulama_alanlari - Emel ve Takn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
129 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 129-152 GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI Gül Gökay EMEL * Çağatan TAŞKIN ** Özet Bu çalışmanın amacı bir arama ve optimizasyon yöntemi olan genetik algoritmayı ve uygulama alanlarını incelemektir. Çalışmada ilk olarak genetik algoritma kavramı ve temel teoremi hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, basit genetik algoritmanın çalışma adımları ve parametre seçimi incelenmiş ve fonksiyon optimizasyonu için bir çözüm örneği verilmiştir. Genetik algoritmaların çeşitli alanlardaki uygulamaları için literatür araştırması yapılmıştır. Yaygın olarak uygulandığı görülen alanlar, genel ve işletme alanları olmak üzere iki temel gruba ayrılarak incelenmiştir. Ayrıca, araştırmacılara ışık tutmak amacıyla, gelecekte daha yaygın olarak uygulanabileceği işletme alanları tespit edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritmalar, Uygulama Alanları. Abstract The purpose of this study is to describe genetic algorithm, which is a search and optimization method and to give information about its applications. In this study, firstly, information about the genetic algorithm concept and fundamental theorem is given. Then, the working scheme of simple genetic algorithm and parameter selection are examined. An example about function optimization has been solved. A literature survey has been made for the application areas of genetic algorithms in various areas. Application areas which are mostly implemented are * Yard. Doç. Dr.; Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler ABD Öğretim Üyesi. ** Araş. Gör.; Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1 130 divided into two basic groups. These are general application and enterprise application areas. Application areas which are likely to be implemented more in the future are mentioned to give a light to the researches. Keywords: Genetic Algorithms, Application Areas. 1. GİRİŞ Günümüzün karmaşık ve zor koşulları problemlere hızlı ve kolay çözüm veren yeni çözüm yöntemleri arayışına neden olmuştur. Özellikle sert(hard) optimizasyon teknikleri yerine, yumuşak hesaplama (soft computing) ve evrimsel algoritma (evolutionary algorithm) kullanımı ön plana çıkmıştır. Evrimsel yaklaşımlardan olan genetik algoritmalar da, bu arayışlar içinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Uygulama başarıları artan ve sürekli geliştirilmeye çalışılan genetik algoritmalar diğer yumuşak hesaplama yöntemleri ile birlikte kullanılarak hibrid (hybrid) çözümler geliştirilmesine çalışılmaktadır.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/24/2011 for the course BIO 101 taught by Professor Bernd during the Spring '11 term at Ruhr Uni.

Page1 / 24

genetik_algoritmalar_ve_uygulama_alanlari - Emel ve Takn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online