145-162 - Frat niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Frat...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
F ı rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi F ı rat University Journal of Social Science Cilt: 10, Say ı : 2, Sayfa: 145-162, ELAZI Ğ -2000 HABER VE YORUM DÜZLEM İ NDE TÜRK BASINININ OBJEKT İ FL İ K ANAL İ Z İ Objectivity Analysis of Turkish Press On the News and Comment Dimension Basri BARUT ÖZET Bas ı n, toplumu yönlendirme ve do ğ ru bilgilendirmedeki önemi dikkate al ı narak, yasama, yarg ı ve yürütmenin hemen ard ı ndan dördüncü bir güç olarak kabul edilir. Teknolojik geli ş melerin ba ş döndürücü bir ivme kazand ı ğ ı günümüzde, yaz ı l ı ve görsel bas ı n ı n önemi giderek artarken; tarafs ı z gazetecilik ilkelerinin korunmas ı “vazgeçilemez bir ş art” haline gelmi ş tir. Bas ı nda tarafs ı zl ı k kavram ı , öncelikle, haber ve yorum i ş levleri aç ı s ı ndan, bas ı n ı n tarafs ı zl ı ğ ı n ı ; yani objektif olmas ı gereklili ğ ini akla getiriyor. 4’üncü güç, hatta 1’inci güç olarak kabul edilen bas ı n ı n, demokrasiler içerisindeki, halk ad ı na idareyi denetleme görevi, ancak bu tarafs ı zl ı k ş emsiyesi ile mümkündür. Ne yaz ı k ki, Türk Bas ı n ı n, demokratik idarelerde büyük güçler atfedilen özelli ğ ini hakk ı yla yerine getiremedi ğ ini, bunun sebebinin de; Türk Bas ı n ı n içerisinde bulundu ğ u “sübjektiflik açmaz ı ” oldu ğ unu görüyoruz. Anahtar Kelimeler: Türk Bas ı n ı , bas ı nda objektiflik, bas ı n ı nda sübjektiflik, bas ı n ı nda etik, bas ı n ı n sübjektifli ğ inin neticeleri. ABSTRACT Press is accepted as the fourth power following the legislation, judgement, and execution, because of it’s importance on guiding and informing of society. Amazing development in technology increases the importance of visual and written press and protection of principle of neutrality on press firstly call attention to objectivity on news and comment. Supervision mission of pres in the name of public in the democracy can only be done in the light of neutrality. Unfortunately Turkish pres can not perform it’s big power feature as in the democratic regime, reason of this can be “subjective dilemma” within the Turkish press. Key Words: Turkish Press, Neutrality on Press, Subjectivity on Press, Ethic on Press, Results of Subjectivity of Press. Ö ğ retim Görevlisi, F ı rat Üniversitesi, İ leti ş im Fakültesi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi 2000 10 (2) 1.Giri ş Yalan haber, tarafs ı zl ı k ve son y ı llarda ele ş tiri konusu olan yorumda tarafs ı zl ı k, yorumun habere kar ı ş t ı r ı lmas ı gibi sorunlar ı n ele al ı nd ı ğ ı bu çal ı ş mada, yalan ve yanl ı haber ve maniple edilmi ş haber örnekleri, Türk bas ı n ı özelinde ele al ı narak, mevcut durum ve ortaya ç ı kan çarp ı kl ı klar ayd ı nlat ı lmaya çal ı ş ı lm ı ş t ı r. Bu kapsamda, Türk bas ı n ı n içerisinde hizmet vermi ş , bu dünyay ı iyi tan ı yan bas ı n mensuplar ı n ı n ve
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

145-162 - Frat niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Frat...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online