environm - UNIVERSITY OF HELSINKI DEPARTMENT OF FOREST...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UNIVERSITY OF HELSINKI DEPARTMENT OF FOREST ECONOMICS Environmental Marketing Strategy and its Implementation in Forest Industries Jari Kärnä Academic Dissertation To be presented, with the permission of the Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki for public defence in Auditorium XII of the University main building Aleksanterinkatu 5, on Friday 11 th April 2003 at 12 o'clock.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Environmental Marketing Strategy and its Implementation in Forest Industries Academic Dissertation Opponent: Professor Juha S. Niemelä Seinäjoki Institute for Rural Research and Training University of Helsinki juha.s.niemela@helsinki.fi Supervisor: Professor Heikki Juslin Department of Forest Economics University of Helsinki heikki.juslin@helsinki.fi Pre-examiners: Professor Hanna Pesonen School of Business and Economics University of Jyväskylä hpesonen@tase.jyu.fi Professor Harri Westermarck Department of Economics University of Helsinki harri.westermarck@helsinki.fi Author's address: Jari Kärnä Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Centre PO Box 18, FIN-01301 Vantaa jari.karna@metla.fi ISBN 952-10-0963-2 (paperback) ISBN 952-10-0964-0 (pdf) ISSN 1236-6226 http://ethesis.helsinki.fi Hakapaino, Helsinki 2003
Background image of page 2
Abstrakti Väitöskirja käsittelee ympäristöasioiden integrointia metsäteollisuusyritysten ja heidän teollisten asiakkaidensa markkinoinnin suunnitteluun. Tutkimus koostuu neljästä julkaistusta ja kahdesta julkaistavaksi hyväksytystä tieteellisestä artikkelista sekä yhteenveto-osasta, jossa tarkastellaan ekologista markkinointia ja yritysten yhteiskunnallista vastuuta teoreettisesti sekä kuvataan tutkimuksen empiiristä lähestymistapaa. Tutkimus perustuu kvantitatiiviseen haastatteluaineistoon suomalaisesta, ruotsalaisesta, saksalaisesta, brittiläisestä ja läntisestä pohjois-amerikkalaisesta metsäteollisuudesta. Tutkimuksessa tarkastellaan eroja maiden ja tarkempien teollisuudenalojen välillä sekä luokitellaan yrityksiä vihreyden ja yhteiskuntavastuuarvojen perusteella. Teoreettiselta kannalta tutkimuksessa testataan ekologisen markkinoinnin logiikkaa ja hypoteettisia hierarkiayhteyksiä markkinointistrategioiden, -rakenteiden ja -toimenpiteiden välillä. Tulosten mukaan suurin osa haastatelluista yrityksistä painottaa ympäristöasioita arvoissaan, markkinointistrategioissaan ja toimenpiteissään. Metsäteollisuutta ei voida syyttää ”viherpesusta”, vaikka ympäristöasioiden integrointi markkinointiin voisi olla syvällisempääkin. Vapaata markkinataloutta arvoissaan painottavat ”proaktiiviset vihreät markkinoijat” toteuttavat ekologista markkinointia vapaaehtoisesti ja pyrkivät saavuttamaan ympäristöystävällisyydellä kilpailuetua. Tulokset antavat myös tukea tutkimusta ohjanneen markkinoinnin suunnittelun kokonaismallin olettamuksille vihreiden arvojen, markkinointistrategioiden, -rakenteiden ja -toimenpiteiden loogisille yhteyksille. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää (metsä)teollisuusyritysten
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/21/2011 for the course BUS 10001 taught by Professor All during the Spring '11 term at Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto Institute of Science and Technology.

Page1 / 45

environm - UNIVERSITY OF HELSINKI DEPARTMENT OF FOREST...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online