{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

environm - UNIVERSITY OF HELSINKI DEPARTMENT OF FOREST...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UNIVERSITY OF HELSINKI DEPARTMENT OF FOREST ECONOMICS Environmental Marketing Strategy and its Implementation in Forest Industries Jari Kärnä Academic Dissertation To be presented, with the permission of the Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki for public defence in Auditorium XII of the University main building Aleksanterinkatu 5, on Friday 11 th April 2003 at 12 o'clock.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Environmental Marketing Strategy and its Implementation in Forest Industries Academic Dissertation Opponent: Professor Juha S. Niemelä Seinäjoki Institute for Rural Research and Training University of Helsinki [email protected] Supervisor: Professor Heikki Juslin Department of Forest Economics University of Helsinki [email protected] Pre-examiners: Professor Hanna Pesonen School of Business and Economics University of Jyväskylä [email protected] Professor Harri Westermarck Department of Economics University of Helsinki [email protected] Author's address: Jari Kärnä Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Centre PO Box 18, FIN-01301 Vantaa [email protected] ISBN 952-10-0963-2 (paperback) ISBN 952-10-0964-0 (pdf) ISSN 1236-6226 http://ethesis.helsinki.fi Hakapaino, Helsinki 2003
Image of page 2
Abstrakti Väitöskirja käsittelee ympäristöasioiden integrointia metsäteollisuusyritysten ja heidän teollisten asiakkaidensa markkinoinnin suunnitteluun. Tutkimus koostuu neljästä julkaistusta ja kahdesta julkaistavaksi hyväksytystä tieteellisestä artikkelista sekä yhteenveto-osasta, jossa tarkastellaan ekologista markkinointia ja yritysten yhteiskunnallista vastuuta teoreettisesti sekä kuvataan tutkimuksen empiiristä lähestymistapaa. Tutkimus perustuu kvantitatiiviseen haastatteluaineistoon suomalaisesta, ruotsalaisesta, saksalaisesta, brittiläisestä ja läntisestä pohjois-amerikkalaisesta metsäteollisuudesta. Tutkimuksessa tarkastellaan eroja maiden ja tarkempien teollisuudenalojen välillä sekä luokitellaan yrityksiä vihreyden ja yhteiskuntavastuuarvojen perusteella. Teoreettiselta kannalta tutkimuksessa testataan ekologisen markkinoinnin logiikkaa ja hypoteettisia hierarkiayhteyksiä markkinointistrategioiden, -rakenteiden ja -toimenpiteiden välillä. Tulosten mukaan suurin osa haastatelluista yrityksistä painottaa ympäristöasioita arvoissaan, markkinointistrategioissaan ja toimenpiteissään. Metsäteollisuutta ei voida syyttää ”viherpesusta”, vaikka ympäristöasioiden integrointi markkinointiin voisi olla syvällisempääkin. Vapaata markkinataloutta arvoissaan painottavat ”proaktiiviset vihreät markkinoijat” toteuttavat ekologista markkinointia vapaaehtoisesti ja pyrkivät saavuttamaan ympäristöystävällisyydellä kilpailuetua. Tulokset antavat myös tukea tutkimusta ohjanneen markkinoinnin suunnittelun kokonaismallin olettamuksille vihreiden arvojen, markkinointistrategioiden, -rakenteiden ja -toimenpiteiden loogisille yhteyksille. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää (metsä)teollisuusyritysten strategisen markkinoinnin kehittämiseen
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern