Демків Конституційне курс лекцій.pdf

This preview shows page 1 out of 353 pages.

Unformatted text preview: Міністерство внутрішніх справ України Львівський державний університет внутрішніх справ Р.Я. Демків КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Курс лекцій Львів 2012 1 УДК 342.1(477) ББК 67.9(4Урк)400я73 Д11 Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол № 2 від 26 жовтня 2011 р.) Р е це нз е нт и: П.Ф. Гураль – доктор юридичних наук (Львівський національний університет імені Івана Франка) М.С. Кельман – кандидат юридичних наук, доцент (Львівський державний університет внутрішніх справ) О.З. Панкевич – кандидат юридичних наук, доцент (Львівський державний університет внутрішніх справ) ISBN 978-611-511-091-9 Демків Р.Я. Д11 Конституційне право України: курс лекцій / Р.Я. Демків. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 с. Курс лекцій ґрунтується на Конституції України, законах та інших нормативноправових актах галузі конституційного права України з урахуванням останніх законодавчих змін. Визначаються предмет, джерела, система і суб’єкти конституційного права України. Розкривається зміст основних інститутів конституційного права України – засад конституційного ладу, громадянства, прав і свобод людини та громадянина, виборів референдуму, законодавчої, виконавчої, судової влади, прокуратури, місцевого самоврядування. Для курсантів та студентів вищих навчальних закладів. УДК 342.1(477) ББК 67.9(4Урк)400я73 © Демків Р.Я., 2012 © Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012 ISBN 978-611-511-091-9 2 ЗМІСТ Вступ ..................................................................................... 9 Тема 1. Конституційне право України – галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна .............. 10 1.1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі національного права.................................. 10 1.2. Система конституційного права України. Норми та інститути конституційного права України ............................... 17 1.3. Джерела конституційного права України.............. 275 1.4. Поняття конституційного права України як галузевої юридичної науки ................................ 319 1.5. Конституційне право України як навчальна дисципліна .......................................... 31 Тема 2. Основи теорії конституції та конституціоналізму ........................................... 33 2.1. Причини виникнення конституції. Конституція як наслідок загальноєвропейської правової і політичної культури ................................ 33 2.2. Поняття та зміст конституції. Класифікація конституцій ........................................ 35 2.3. Порядок прийняття конституцій .............................. 40 2.4. Поняття та зміст конституціоналізму ...................... 44 Тема 3. Конституція – Основний Закон України ............... 46 3.1. Сучасний конституційний процес в Україні ........... 46 3.2. Юридичні властивості Конституції України 1996 року та її функції .......... 50 3.3. Структура Конституції України 1996 року ............. 53 3.4. Періодизація історії українських конституцій ........ 56 Тема 4. Правова охорона конституції .............................. 667 4.1. Поняття, зміст та система правової охорони конституції.............. 667 3 4.2. Порядок внесення змін до Конституції України як елемент системи охорони конституції ................ 66 4.3. Конституційна відповідальність як елемент системи правової охорони Конституції України ................... 68 4.4. Конституційний контроль в Україні як центральна ланка системи правової охорони Конституції України ................................................. 72 Тема 5. Основи конституційного ладу України ................. 75 5.1. Поняття конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу України ................................ 75 5.2. Гуманістичні засади конституційного ладу України ................................ 79 5.3. Економічні, політичні, соціальні та духовно-культурні засади конституційного ладу ................................... 83 5.4. Основні конституційні характеристики сучасної Української Держави ................................. 87 5.5. Правові основи системи захисту конституційного ладу України ................................ 98 Тема 6. Основи правового статусу людини та громадянина в Україні ..................................... 101 6.1. Поняття та принципи правового статусу людини і громадянина в Україні ......................................... 101 6.2. Поняття, зміст та принципи громадянства України....................... 105 6.3. Набуття громадянства України .............................. 108 6.4. Припинення громадянства України ....................... 110 6.5. Органи, які вирішують справи з питань громадянства України ............................................ 113 Тема 7. Конституційні права і свободи людини та громадянина в Україні ...................................... 115 7.1. Особисті права і свободи громадян України ......... 115 4 7.2. Політичні права та свободи громадян України ................................ 117 7.3. Соціально-економічні права і свободи громадян України ................................... 125 7.4. Конституійні обов’язки громадян України ......... 132 7.5. Особливості правового статусу іноземців в Україні ................................................. 133 Тема 8. Форми народного волевиявлення ........................ 143 8.1. Поняття та принципи виборчого права ................. 143 8.2. Поняття та загальна характеристика виборчих систем ..................................................... 147 8.3. Поняття та види виборів. Виборчий процес в Україні .................................... 151 8.4. Референдум як форма народного волевиявлення ...................... 155 Тема 9. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України ........................... 161 9.1. Поняття та сутність парламенту. Парламент та парламентаризм ............................... 161 9.2. Верховна Рада України – парламент України. Склад та структура Верховної Ради України. Основні функції та повноваження Верховної Ради України ............ 164 9.3. Порядок формування та припинення діяльності Верховної Ради України ......................................... 173 9.4. Конституційні основи організації діяльності Верховної Ради України. Форми та методи діяльності Верховної Ради України ......................................... 187 9.5. Конституційно-правовий статус народного депутата України ....................... 189 9.6. Законодавчий процес у Верховній Раді України ....................................... 193 5 Тема 10. Конституційно-правовий статус Президента України ................................ 197 10.1. Поняття та зміст інституту глави держави .......... 197 10.2. Конституційно-правові основи обрання Президента України ................... 201 10.3. Основи конституційно-правового статусу Президента України ................................ 206 10.4. Повноваження Президента України .................... 208 10.5. Дострокове припинення повноваження Президента України ................. 22612 10.6. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки та оборони .... 214 Тема 11. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади ........................ 216 11.1. Поняття та особливості виконавчої влади. Загальна характеристика системи органів виконавчої влади в Україні .................................. 216 11.2. Порядок утворення, склад та повноваження Кабінету Міністрів України. ... 219 Припинення діяльності Уряду ............................. 219 11.3. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади України .................................... 222 11.4. Місцеві органи виконавчої влади в Україні ........ 224 Тема 12. Конституційно-правові основи судової влади .......................................... 227 12.1. Поняття та система судової влади ....................... 227 12.2. Судова система України. Конституційні принципи правосуддя .................. 232 12.3. Конституційний Суд України .............................. 236 12.4. Конституційно-правовий статус прокуратури .... 238 12.5. Вища рада юстиції: призначення, порядок утворення та повноваження ................... 243 Тема 13. Конституційні основи державно-територіального устрою України ...... 245 6 13.1. Поняття та основні принципи державно-територіального устрою України ........ 245 13.2. Поняття та склад території держави .................... 247 13.3. Конституційно-правовий статус державного кордону України ................... 249 13.4. Адміністративно-територіальний поділ України ........................................................ 252 13.5. Особливості статусу окремих територій та адміністративно-територіальних одиниць ...... 252 Тема 14. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим ................. 257 14.1. Поняття автономії як конституційно-правової категорії ................... 257 14.2. Автономна Республіка Крим – невід’ємна складова частина України ..................................... 260 14.3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Уряд Автономної Республіки Крим ..................... 261 14.4. Організації діяльності органів публічної влади на території АРК ................................................... 263 Тема 15. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні ................. 265 15.1. Поняття та зміст місцевого самоврядування. Історико-теоретичні основи місцевого самоврядування ................................... 265 15.2. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні ................... 271 15.3. Основні принципи, система та матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування в Україні ................... 275 15.4. Конституційно-правові основи формування органів місцевого самоврядування ...................... 280 15.5. Повноваження місцевих рад як органів місцевого самоврядування.................. 285 7 15.6. Конституційні основи організації діяльності місцевих рад ..................... 290 15.7. Депутат місцевої ради. Постійні комісії місцевих рад .............................. 291 15.8. Голова місцевої ради. Виконавчий комітет місцевої ради ...................... 300 Список використаних джерел........................................... 305 Тема 1. Конституційне право України – галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна ....... 305 Тема 2. Основи теорії конституції та конституціоналізму ...................................... 306 Тема 3. онституція – Основний Закон України ......... 308 Тема 4. Правова охорона конституції .......................... 309 Тема 5. Основи конституційного ладу України ........... 311 Тема 6. Основи правового статусу людини та громадянина в Україні ................................. 313 Тема 7. Конституційні права і свободи людини та громадянина в Україні .................................. 315 Тема 8. Форми народного волевиявлення .................... 318 Тема 9. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України ....................... 319 Тема 10. Конституційно-правовий статус Президента України ............................ 322 Тема 11. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади .................... 323 Тема 12. Конституційно-правові основи судової влади ...................................... 325 Тема 13. Конституційні основи державно-територіального устрою України .............................................. 327 Тема 14. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим ............ 328 Тема 15. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні. ........................................................ 329 8 ВСТУП Конституційне право – провідна галузь національного права України. Її провідний характер обумовлений насамперед фундаментальністю та надзвичайною складністю тих суспільних відносин, які є предметом цієї галузі. Адже питання про владу, її джерело, носіїв, форму та ставлення до людини і громадянського суспільства є одним з найскладніших в юридичній, філософській, політичній та інших науках. Провідний характер конституційного права України обумовлений також його основним джерелом – Конституцією України, яка є не лише установчим актом народу найвищої юридичної сили, фундаментом, основою для інших галузей національного права України, а й найвищою національною та духовною цінністю, втіленням і засобом реалізації національної ідеї. З огляду на це головною метою навчальної дисципліни «Конституційне право України» є формування в майбутніх фахівців з права та політології стійкої конституційної правосвідомості потреби постійно звіряти свої акти та дії з фундаментальними принципами (нормами – принципами) Конституції України, вільне орієнтування в системі конституційного права та системі Основного Закону України, максимальне використовування його норми у своїй правозастосовній чи політичній діяльності. Мета пропонованого курсу лекцій – допмогти курсантам (студентам) на основі ґрунтовного опанування Конституції України, законів України, інших джерел права (у тому числі й актів міжнародного права) засвоїти основні засади конституційного ладу України, правового статусу людини і громадянина, державного й територіального устрою України, систему, принципи організації та діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні. В основу структури даного лекційного курсу покладено навчальні програми з курсу «Конституційне право України» 9 підготовлені на кафедрі конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ. 10 Тема 1 Конституційне право України – галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна План 1.1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі національного права 1.2. Системна Конституційного права України. Норми та інститути конституційного права України 1.3. Джерела конституційного права України 1.4. Поняття конституційного права України як галузевої юридичної науки 1.5. Конституційне право України як навчальна дисципліна 1.1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі національного права Конституційне право розглядається у трьох аспектах: як галузь права, як наука і як навчальна дисципліна. Як галузь права, воно є системою юридичних норм, що регулюють певний вид суспільних відносин у конкретній країні. Як наука конституційне право є системою знань про правове регулювання і функціонування таких відносин. Як навчальна дисципліна – є предметом викладання і вивчення в системі вищої освіти. Вивчення будь-якої науки розпочинається з визначення її об’єкта, тобто тієї сфери природи чи суспільного життя, на яку спрямоване наукове пізнання, і предмета – тієї сторони об’єкта, яка перебуває у центрі вивчення саме цієї науки. Дослідження предмета здійснюється з використанням певних методів і супроводжується розробкою категорій – найбільш загальних понять науки, якими позначаються основні 11 моменти, вузлові пункти процесу пізнання. Вивчення науки передбачає опанування її саме як системи знань, вираженої в поняттях і категоріях. Визначення предмета науки конституційного права, розкриття змісту її категорій і понять потребують попередньоо з’ясування предмета самої галузі конституційного права, її відмінностей від інших галузей права. Суспільство є об’єктом дослідження багатьох наук – філософії, історії, соціології, політології, економічної теорії, правознавства, психології, педагогіки тощо. Кожна з них досліджує не суспільство загалом, а певний вид суспільних відносин, який виступає її предметом. Предметом правознавства в цілому є правове регулювання суспільних відносин, різні види яких виступають предметом окремих галузей права. Так, відносини, що складаються у сфері організації та здійснення господарської діяльності є предметом господарського права, майнові та особисті немайнові відносини – предметом цивільного права, особисті та майнові відносини, що випливають зі шлюбу та належності до сім’ї – предметом сімейного права тощо. Суспільні відносини тісно взаємопов’язані, що своєю чергою зумовлює взаємозв’язок різних галузей права, труднощі їх розмежування та визначення предмета кожної з них. Останнє утруднюється також тим, що одні й ті самі групи суспільних відносин можуть регулюватися нормами різних галузей права. Відносини в сім’ї, наприклад, регулюються нормами не тільки сімейного, а й конституційного, цивільного і кримінального (якщо йдеться про насилля в сім’ї) права. Визначення предмета конституційного права додатково ускладнюється тим, що конституційно-правове регулювання охоплює тією чи іншою мірою усі основні сфери суспільного життя – економічну, соціальну, політичну, духовну, а конституційні норми є визначальними щодо інших галузей права і виступають їх складовими. Через те, що конституційноправове регулювання поширюється на різні сфери суспільного життя, головною особливістю конституційного права, яка відрізняє його від інших галузей права, є те, що його норми регулюють насамперед політичні відносини у суспільстві. 12 Політичні відносини – це відносини, що складаються з приводу керівництва та управління суспільством на основі публічної влади. Публічність (від лат. publicus – суспільний, народний) влади означає її суспільний, безособовий і відкритий характер. На відміну від наявної, у невеликих групах приватної, особистої влади, наприклад, сімейної, публічна влада реалізується від імені і в межах суспільства і звертається за допомогою права до всіх його членів. Публічність є основною ознакою політичної влади, тому останню називають ще публічною владою. Основними формами політичної (публічної) влади є державна влада і місцеве самоврядування. Політичні відносини складаються щодо керівництва та управління суспільством і виявляються як відносини з приводу влади в суспільстві, тому їх можна визначати і як відносини з приводу публічної влади. Ці відносини багатоманітні і складаються між різними суб’єктами – індивідами, соціальними спільнотами, різноманітними організаціями. Такими організаціями у широкому розумінні є держава та її органи (глава держави, парламент, уряд, місцеві адміністрації), органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські організації тощо. Очевидно, що не всі політичні відносини регулюються нормами права. Відносини всередині політичних партій і громадських організацій та між ними регулюються не правовими, а так званими корпоративними нормами, тобто встановленими самими партіями і громадськими організаціями, а також закріпленими в їхніх статутах. Частина політичних відносин регулюється нормами не конституційного, а інших галузей права. Так, відносини, що складаються в процесі діяльності органів виконавчої влади, регулюються нормами адміністративного права, а відносини між державами – нормами міжнародного права. Постає проблема виокремлення з усієї багатоманітності політичних відносин саме тих, що регулюються нормами конституційного права, тобто є його предметом. Вирішується вона по-різному [20, с. 10-12]. Розмежовуючи суспільні відносини, що регулюються нормами різних галузей права, 13 український конституціоналіст В.М. Шаповал зазначає, що конституційне право «регулює політичні відносини і політичну діяльність у суспільстві. Але будь-які суспільні відносини, врегульовані правом, набувають у кінцевому підсумку політичного аспекту. Тому конституційне право об’єктивно має вужчу сферу регулювання, сферу відносин безпосередньо політичного характеру» [18, с. 7]. Такої ж думки дотримується інший український конституціоналіст – О.Ф. Фрицький: «Конституційне право має більш вузьку, специфічну сферу регулювання – сферу відносин безпосередньо політичного характеру» [13, с. 10]. Відокремлюючи відносини сфери дії конституційного права від внутрішньопартійних відносин та тих, що виникають між партіями у зв’язку або в процесі організації та діяльності органів державної влади, які далеко не завжди підлягають конституційно-правовому регулюванню, В.М. Шаповал зазначає: «До предмета конституційного права слід вважати належними ті відносини безпосередньо політичного характеру, що виникають у процесі організації та здійснення влади у структурі зв’язків «держава-особа» і «особа-держава», тобто в самій сфері дер...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture