MD-10-007 - Dicle niversitesi Mhendislik Fakltesi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
* Yaz ı ş malar ı n yap ı laca ğ ı yazar: Tamer Özben . [email protected], Tel: 0 (412) 248 80 30 Özet Gerilme ş iddeti faktörü çatlak ucu yak ı n ı ndaki gerilme alan ı düzenleyen temel bir büyüklüktür. Gerilme ş iddet faktörü de geometrik konfigürasyon ve cismin yükleme ko ş ullar ı na ba ğ l ı d ı r. Farkl ı yöntemler kullan ı larak bir dizi gerilme ş iddeti faktörleri tespit edilmi ş tir . Bu yöntemler; teorik (Westergaard yar ı ters yöntem ve karma ş ı k potansiyelleri yöntemi ) say ı sal (Green fonksiyonu, a ğ ı rl ı k fonksiyonlar ı , s ı n ı r kollokasyon, yöntem alternatif dönü ş ümleri, integral, sürekli ç ı k ı k ve sonlu elemanlar yöntemleri ) ve deney (fo to ğ raf esneklik, kostiklere ve bu yöntemlerin kombinasyonlar ı ) olarak s ı n ı fland ı r ı labilir. Bir eliptik çatla ğ ı n yak ı n ı ndaki bir noktada olu ş an gerilme alan ı ; aç ı lma modu, düzlem içi kayma modu, düzlem d ı ş ı kayma modu olarak incelenmektedir. Bu faktörlerin koordine de ğ i ş ken ba ğ ı ms ı zd ı r. Bu çal ı ş man ı n amac ı tek kenar ı nda çatlak bulunan dikdörtgen plakan ı n teorik hesaplamalar ve sonlu elamanlar metodunu kullanarak gerilme yo ğ unlu ğ u faktörünü (K I ) incelemektir. Farkl ı çatlak boyu (a=1.00, 1.25 ve 1.5 mm) ve fa rkl ı ı lar gerilme yo ğ unlu ğ u elde edilmi ş ve sonuçlar kar ş ı la ş t ı r ı lm ı ş t ı r. Ayr ı ca için gerilme ( σ y =50, 75 ve 100 MPa) alt ı nda plakan ı n gerilme yo ğ unlu ğ u faktörü her iki yöntem ile elde edilmi ş tir. Söz konusu yükleme ş artlar ı nda, σ x , σ y , τ xy ve von-Mises g erilmeleri için plaka yüzeyinde ve çatlak civar ı nda meydana gelen gerilme alan da ğ ı l ı m ı grafikleri gösterilmi ş tir. Ampirik sonuçlar ı , özellikle Gross taraf ı ndan geli ş tiri len formülasyon sonuçlar ı n ı n ve Ansys kullan ı larak elde edilen (K I ) sonuçlar ı yla olduk ça yak ı n de ğ erler elde edilmi ş tir . Anahtar Kelimeler : G erilme yo ğ unlu ğ u faktörü, çatlak boyu, sonlu elemanlar yöntemi Farkl ı çatlak boyuna sahip plakada gerilme yo ğ unlu ğ unun nümerik ve sonlu elemanlar yöntemi ile analizi Tamer ÖZBEN *, Vedat Gürkan ARSLAN Dicle Üniversitesi Mühendisli k Fakültesi Makina Mühendisli ğ i Bölümü, 21280 Diyarbak ı r, T ürkiye mühendislik dergisi Cilt: Sayı: 1, Aralık 2010 Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1, 61-69
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
62 T.Özben, V.G.A rslan Prediction on K i for different crack length and inclined in single edge crack plate theoretical and fem Extended abstract The stress intensity factor is a fundamental quantity that governs the stress field near the crack tip. The stress intensity factor depends on both the geometrical configuration and the loading conditions of the body. A number of methods have been used for the determination of stress intensity factors. They may be classified as theoretical (Westergaard semi-inverse method and method of complex potentials); numerical (Green's function,
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/30/2011 for the course ME 492 taught by Professor Hojinahn during the Spring '11 term at Yeditepe Üniversitesi.

Page1 / 10

MD-10-007 - Dicle niversitesi Mhendislik Fakltesi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online