{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

55563289-3Dkirilmamekanigi-ylisanstezi

55563289-3Dkirilmamekanigi-ylisanstezi - DOKUZ EYLL...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ SERAM İ K MALZEMELER İ N KIRILMA TOKLU Ğ U DE Ğ ERLER İ N İ N ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEM İ İ LE TEOR İ K OLARAK BEL İ RLENMES İ As ı m ÖZDEM İ R Kas ı m, 2006 İ ZM İ R
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SERAM İ K MALZEMELER İ N KIRILMA TOKLU Ğ U DE Ğ ERLER İ N İ N ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEM İ İ LE TEOR İ K OLARAK BEL İ RLENMES İ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Metalürji ve Malzeme Mühendisli ğ i Bölümü Metalürji ve Malzeme Mühendisli ğ i Anabilim Dal ı As ı m ÖZDEM İ R Kas ı m, 2006 İ ZM İ R
Image of page 2
ii YÜKSEK L İ SANS TEZ İ SINAV SONUÇ FORMU A SIM ÖZDEM İ R, taraf ı ndan Y RD .D .D R .M USTAFA TOPARLI yönetiminde haz ı rlanan “SERAM İ K MALZEMELER İ N KIRILMA TOKLU Ğ U DE Ğ ERLER İ N İ N ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEM İ İ LE TEOR İ K OLARAK BEL İ RLENMES İ ba ş l ı kl ı tez taraf ı m ı zdan okunmu ş , kapsam ı ve niteli ğ i aç ı s ı ndan bir Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmi ş tir. Y RD .D .D R .M USTAFA TOPARLI Yönetici D .D R . İ .A KIN ALTUN Y RD .D .D R .E VREN TOYGAR Jüri Üyesi Jüri Üyesi P ROF .D R .C AH İ T HELVACI Müdür Fen Bilimleri Enstitüsü
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
iii TE Ş EKKÜR Bu çal ı ş man ı n ortaya ç ı kar ı lmas ı ve yürütülmesi esnas ı nda destek ve yard ı mlar ı için ba ş ta Say ı n Y RD .D .D R .M USTAFA TOPARLI hocam ve Say ı n P ROF .D R .T EVF İ K AKSOY hocam olmak üzere, bölümümüz ö ğ retim üyelerine te ş ekkür ederim. Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisli ğ i Bölümü Mekanik Anabilim Dal ı Ara ş t ı rma Görevlisi Say ı n Y USUF ARMAN ve Say ı n S EM İ H BENL İ ’ye ANSYS yaz ı l ı m ı ile ilgili yard ı mlar ı için te ş ekkür ederim. Ayr ı ca, Celâl Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli ğ i Bölümü Ö ğ retim Üyesi Say ı n Y RD .D .D R .H AKAN ÇET İ NEL hocama destek ve yard ı mlar ı için te ş ekkür ederim. Son olarak, bu çal ı ş man ı n her a ş amas ı nda maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen aileme te ş ekkürü bir borç bilirim. A SIM ÖZDEM İ R İ zmir, 2006
Image of page 4
iv SERAM İ K MALZEMELER İ N KIRILMA TOKLU Ğ U DE Ğ ERLER İ N İ N ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEM İ İ LE TEOR İ K OLARAK BEL İ RLENMES İ A SIM ÖZDEM İ R ÖZ Her ne kadar malzemelerin k ı r ı lma toklu ğ u de ğ erlerinin belirlenmesinde, deneysel metotlar önemli bir yer tutsa da, seramik malzemeler gibi yüksek sertli ğ e sahip malzemelerin, deney numunelerinin haz ı rlanmas ı nda, ba ş lang ı ç çatla ğ ı olu ş turulmas ı n ı n zorlu ğ u, üç nokta e ğ me deneyinde uygulanan yükün, çatlak merkezinin uzant ı s ı yla çak ı ş t ı r ı lmas ı n ı n zorlu ğ u ve deney sonuçlar ı n ı n geçerlili ğ i gibi sebepler, bilim adamlar ı n ı daha etkin metotlar geli ş tirmeye yönlendirmi ş tir.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern