Kic hesabi-1 - 1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ MÜHEND İ SL İ K FAKÜLTES İ MAK İ NA MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ ANSYS İ LE “K IC ” HESABI VE DE ĞİŞİ K ÇATLAK GEOMETR İ LER İ ÜZER İ NE ANAL İ ZE B İ T İ RME PROJES İ Alper ERKOCA PROJEY İ YÖNETEN Yrd. Doç. Dr. Evren TOYGAR Ocak,2007 İ ZM İ R 2 TEZ SINAV SONUÇ FORMU Bu çal ı ş ma … / … / …. günü toplanan jürimiz taraf ı ndan B İ T İ RME PROJES İ olarak kabul edilmi ş tir. Yar ı y ı l içi ba ş ar ı notu 100 (yüz) tam not üzerinden ……… ( …………….…. ) dir. Ba ş k a n Ü y e Ü y e Makine Mühendisli ğ i Bölüm Ba ş kanl ı ğ ı na, ………………….. numaral ı ………………… jürimiz taraf ı ndan … / … / …. günü saat …… da yap ı lan s ı navda 100 (yüz) tam not üzerinden ……. alm ı ş t ı r. Ba ş k a n Ü y e Ü y e O N A Y 3 TE Ş EKKÜR Ansys ile “K IC ” hesab ı ve de ğ i ş ik çatlak geometrileri üzerine deneysel olarak yapt ı ğ ı m bu bitirme tezinde bana her konuda yard ı m eden say ı n Yrd. Doç. Dr. Evren TOYGAR’a te ş ekkür ederim. Alper ERKOCA 4 ÖZET Bu çal ı ş mada Ansys ile “K IC ” hesab ı n ı n yap ı lmas ı ve de ğ i ş ik çatlak geometrilerindeki hesaplanan bu de ğ erlerin kar ş ı la ş t ı r ı lmas ı yap ı lm ı ş t ı r. Çal ı ş man ı n ilk bölümünde K ı r ı lma Mekani ğ i ile ilgili bilgiler sunulmu ş , K ı r ı lma mekani ğ inin ilgi alanlar ı anlat ı lm ı ş t ı r. Çal ı ş man ı n ikinci bölümünde Ansys üzerine çal ı ş acak olanlara faydal ı olabilece ğ i dü ş ünülen, görsel takip yap ı labilir bir ş ekilde, plakalarda çatlak modellemesine ve çözümüne yer verilmi ş tir. De ğ i ş ik çatlak konumlar ı olarak “Kenar Çatlakl ı ” ve “Merkez Çatlakl ı ” modeller kullan ı lm ı ş t ı r. Çal ı ş man ı n üçüncü ve son bölümünde ise bu de ğ i ş ik geometrilerdeki çatlak analizleri sonunda elde edilen k ı r ı lma de ğ erleri kar ş ı la ş t ı r ı lm ı ş t ı r. 5 İ Ç İ NDEK İ LER Sayfa İ çindekiler…………………………………………………………….5 Tablo Listesi…………………………………………………………..6 Ş ekil Listesi…………………………………………………………...7 Bölüm 1 G İ R İŞ Sayfa 1- Giri ş …………………………………………………………...8 Bölüm 2 ANSYS ile MODELLEME Sayfa 2- Problemin Tan ı mlanmas ı ………………………………………9 2.1 Analiz Yönteminin Belirlenmesi…………………………...10 2.2 Birim Atama…………………………………………………11 2.3 Seçilen Malzeme Özelliklerinin Atanmas ı …………………..12 2.4 Numunenin Geometrisini Olu ş turma…………………………14 2.4.1 Kilit Noktalar ı n Olu ş turulmas ı (Keypoints)……………15 2.4.2 Çizgilerin Olu ş turulmas ı (Lines)……………………….16 (Lines)………………………....
View Full Document

This note was uploaded on 07/30/2011 for the course ME 492 taught by Professor Hojinahn during the Spring '11 term at Yeditepe Üniversitesi.

Page1 / 33

Kic hesabi-1 - 1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online