ANSYS-12-1-Lisans-Kurulumu

ANSYS-12-1-Lisans-Kurulumu - ANSYS 12.1 Kurulumu Serkan...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANSYS 12.1 Kurulumu 03/12/2009 Serkan KURT Technical Support Supervisor
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Önemli Lisans Güncelleme Uyarısı : ANSYS 12.1 versiyonu ile birlikte lisanslama i ş lemi de ANSYS’in kendi lisans yöneticisi üzerinden, “ANSYS License Manager” yardımıyla yapılacaktır. Program kurulumundan sonra elinizdeki lisans dosyanızla birlikte lisans kurulumuna geçip i ş lemleri tamamlayınız. ANSYS 12.0 sürümünün lisans managerı ile çalı ş mamaktadır!!! Kurulum DVD’leri hakkında : ANSYS 12.1 versiyonu a ş a ğ ıda görülen gruplandırma ile ürünü sunmaktadır. Örne ğ in, 64 bit bir platformda Windows ürünü kullanıyorsanız (XP, Vista veya WCC2003 vb…) gösterilen ürünü seçmelisiniz. Bu kurulum DVD’lerinizi platformunuza göre F İ GES’ten isteyebilirsiniz. UYARILAR … Client Kurulumu : Son slaytta bahsedilmektedir.
Background image of page 2
YÜKLEME İŞ LEMLER İ ADIM 1 ADIM 2 ADIM 3 Yükleme DVD’sinden setup.exe dosyasını çalı ş tırdı ğ ınızda kar ş ınıza a ş a ğ ıdaki gibi bir menü gelir. 3 adımda yükleme i ş lemleri tamamlanır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/30/2011 for the course ME 492 taught by Professor Hojinahn during the Spring '11 term at Yeditepe Üniversitesi.

Page1 / 21

ANSYS-12-1-Lisans-Kurulumu - ANSYS 12.1 Kurulumu Serkan...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online