Grafik - GR A)yeritantm:zmit Krfezinin Derince Liman birok...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GİRİŞ                    A.)İş yeri tanıtımı:  İzmit Körfezi’nin Derince Limanı, birçok geminin aynı anda demirleyebileceği alana sahiptir. Bu limanın içerisinde yurt dışından gelen malların millileştirmelerinin yapıldığı bir Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve denetimi sağlamak için bir güvenlik birimi bulunmaktadır. Limanda çok çeşitli malın ticareti yapılmaktadır ancak tomruk ve tahıl ticareti ön plana çıkmıştır. Gemilerle dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen tomrukları limana indirmek için yapılmış vinçler vardır. Bir gemi için en fazla üç vinç hazır bulunmaktadır. Tahılların gemilerden limana inmesi ise bant sistemiyle yapılmaktadır. Geminin ambarından yere kadar uzanan dört kat olarak kurulmuş bantlar, gemiden yüklenen buğday, arpa, mısır gibi mamulleri üzerinde taşıyarak limana kolayca indirebilmektedir.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online