Hesaplama - k kiisel ihtiya pay d dinlenme pay g belirli ve...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İlgili payların anlatılması ve hesaplanması k: kişisel ihtiyaç payı d: dinlenme payı g: belirli ve belirsiz işi geciktirici paylar toplamı k : 0.05 tir. d : parçaların çok ağır olması bedensel yorgunluğu beraberinde getirir. Bu yüzden işçilerin belirli aralıklarla mola vermesi gerekir. Gemideki işçinin halatı tomruğa bağlama becerisi, hızı arttıkça iş daha hızlı gelişeceği gibi kepçe operatörünün becerisi de işin hızını etkiler. Bu tür beden yorgunluğuna sebep olan işlerde işçilerin sağlığına dikkat etmeleri gerekir. Kaldıracakları parçaları eğilerek kaldırmayı tercih etmeli ve moment etkisini azaltarak bellerine daha az miktarda kuvvet uygulanmasını sağlamalıdırlar. Dinlenme payı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. İnsan vücudunun pozisyonu: 0.02
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online