Is akis semasi - IS AKIMI SEMASI MALZEMEYE GRE OZET...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IS AKIMI SEMASI MALZEMEYE GÖRE SEMA NO: 1 OZET KONU: ETKINLIK MEVCUT ONERILEN ARTIRIM IS: Afrika’dan kesilen tomrukların gemilerle Derince Limanı’na getirilmesi, limana indirilmesi ve nakliyatı ISLEM TASIMA GECIKME YOKLAMA DEPOLAMA 3 7 - 2 1 - - - - - - - - - - YER: Derince Limanı / KOCAELİ UZAKLIK(m) - - ISCILER: ZAMAN(adam-saat) - - - CIZEN: SERDAR BİRİNCİ ONAYLAYAN: MURAT NALBANT MALIYET ISCILIK MALZEME TOPLAM - - - TANIM MIK TAR UZ AK LIK ZA MA N ACIKLAMA Afrika’da ağaçların kesilmesi ve tomruk oluşumu . Tomrukların dağdan limana indirilmesi . Kamyonlarla Fransızların tomrukları satın alması . Tomrukların Türkiye’ye taşınması
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online