{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Onerilen is akis semasi

Onerilen is akis semasi - IS AKIMI SEMASI MALZEMEYE GRE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IS AKIMI SEMASI MALZEMEYE GÖRE SEMA NO : 2 OZET KONU : ETKINLIK MEVCUT ONERILEN ARTIRIM IS : Afrika’dan kesilen tomrukların gemilerle Derince Limanı’na getirilmesi, limana indirilmesi ve nakliyatı ISLEM TASIMA GECIKME YOKLAMA DEPOLAMA 3 7 - 2 1 1 7 - 2 1 2 - - - - YER: Derince Limanı / KOCAELİ UZAKLIK(m) - - - ISCILER: ZAMAN(adam-saat) - - - CIZEN: SERDAR BİRİNCİ ONAYLAYAN: MURAT NALBANT MALIYET ISCILIK MALZEME TOPLAM - - - TANIM MIK TAR UZ AK LIK ZA MA N ACIKLAMA Afrika’da ağaçların kesilmesi ve tomruk oluşumu . Tomrukların dağdan limana indirilmesi . Kamyonlarla Tomrukların Türkiye’ye taşınması
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Onerilen is akis semasi - IS AKIMI SEMASI MALZEMEYE GRE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online