Metod etudu - METOD ETÜDÜ Mevcut metodun anlatımı ve...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: METOD ETÜDÜ Mevcut metodun anlatımı ve şema: Afrika’nın çeşitli bölgelerindeki ağaçların kesilmesiyle oluşan tomruklar dağdan limana indirilir. Gemilere yükleme yapmadan önce Fransızlar tomrukları Afrikalılardan çok ucuz fiyata satın alır ve gemilerle Türkiye’ye taşır. Derince Limanı’na bir gemi ortalama 25 günde gelir ve aynı gemi ortalama 4 ay sonra tekrar Derince’ ye gelir. Limana yanaşan gemi önce güvenlik denetiminden geçer. Tomrukların millileştirilmesi yapılır, beyannameler hazırlanır. Bu işlemlerden sonra gemi kendi vinçlerini kullanarak tomrukları limana indirmeye başlar. Tomrukların siparişini veren firmalar geminin limanda kalma süresi uzadıkça zarar ederler çünkü gemi limanda demirlediği her saat başında 2euro 50 cent ödemek zorundadır. Bu sebeple indirme işlemlerinin çabuk tamamlaması çok önemlidir. Gemi tomrukları indirdikten sonra puantörler tomrukların üzerinde yer alan numaraları siparişi veren firmanın numaralarını karşılaştırarak hangi tomruğun hangi firmaya...
View Full Document

This note was uploaded on 07/30/2011 for the course END 111 taught by Professor Mehmettanyas during the Spring '11 term at Istanbul Technical University.

Ask a homework question - tutors are online