Metod etudu - METOD ETD Mevcut metodun anlatm ve ema:...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: METOD ETD Mevcut metodun anlatm ve ema: Afrikann eitli blgelerindeki aalarn kesilmesiyle oluan tomruklar dadan limana indirilir. Gemilere ykleme yapmadan nce Franszlar tomruklar Afrikallardan ok ucuz fiyata satn alr ve gemilerle Trkiyeye tar. Derince Limanna bir gemi ortalama 25 gnde gelir ve ayn gemi ortalama 4 ay sonra tekrar Derince ye gelir. Limana yanaan gemi nce gvenlik denetiminden geer. Tomruklarn milliletirilmesi yaplr, beyannameler hazrlanr. Bu ilemlerden sonra gemi kendi vinlerini kullanarak tomruklar limana indirmeye balar. Tomruklarn sipariini veren firmalar geminin limanda kalma sresi uzadka zarar ederler nk gemi limanda demirledii her saat banda 2euro 50 cent demek zorundadr. Bu sebeple indirme ilemlerinin abuk tamamlamas ok nemlidir. Gemi tomruklar indirdikten sonra puantrler tomruklarn zerinde yer alan numaralar siparii veren firmann numaralarn karlatrarak hangi tomruun hangi firmaya...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online