Onerilen metod - Gelitirme nerileri a.) Ortada i yapmadan...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Geli tirme Önerileri ş a.) Ortada iş yapmadan para kazanan bir Fransız şirketi bulunuyor. Uzun vadede Türk şirketlerin Afrika’ya gidip alışverişi Afrikalılarla yapması ve kendi gemileriyle tomrukları getirmesi çok büyük bir fiyat farkını ortadan kaldıracağı için gelirlerin artmasını sağlayacaktır. Eğer mallar doğrudan Türk gemileriyle taşınırsa malların millileştirilmesine gerek kalmaz ve bu da geminin boş yere limanda beklemesini ortadan kaldıracağı için limana daha az ücret ödenir. b.) Türkiye ve Fransa arasında yapılacak olan ikili anlaşma gereği daha fazla sayıda vinci olan ve daha süratli yol alabilen gemilerin kullanılmasıyla birlikte hem gemilerin Türkiye’ye ulaşma zamanı kısalır hem de limandan gemiye ve gemiden limana tomruk taşınması esnasında zamandan tasarruf sağlanabilir. Böylece geminin limanda demirleme süresi kısalacağı için firmalar daha az ücret öderler. c.)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/30/2011 for the course END 111 taught by Professor Mehmettanyas during the Spring '11 term at Istanbul Technical University.

Ask a homework question - tutors are online