{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

OR4 - 1 Beslenme rneini iin aadaki Lindo kts elde edilmitir...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Beslenme örneğini için aşağıdaki Lindo çıktısı elde edilmiştir. Çıktıyı inceleyerek aşağıdaki soruları yanıtlandırınız. a) Eğer bir adet kek 0.3 $ olursa, yeni en iyi çözüm (amaç fonksiyon değeri) ne olur? Hala 0.9 $ b) Eğer bir şişe kola 0.35 $ olursa, yeni en iyi çözüm ne olur? 0.95 $ c) Eğer en az çikolata gereksinimi 8 oz. olursa, en iyi beslenmenin maliyeti ne olur? 0.95 $ d) Eğer en az 600 kalori almak gerekirse, en iyi beslenmenin maliyeti ne olur? Hala 0.9 $ e) Eğer en az şeker gereksinimi 9 oz. olursa, en iyi beslenmenin maliyeti ne olur? 0.825 $ f) Çözümde ananaslı pasta yemenin önerilebilmesi için pastanın satış fiyatı ne olmalıdır? 0.3 $ veya daha az g) Kekin en iyi çözümde olması için kekin satış fiyatı ne olmalıdır? 0.225 $ veya daha az
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

OR4 - 1 Beslenme rneini iin aadaki Lindo kts elde edilmitir...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online