OR5 - END331 YNEYLEM ARATIRMASI I DERS NOTLARI(2008 Do Dr Y...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr. Y. İ lker Topcu (www.isl.itu.edu.tr/~topcuil) END331 YÖNEYLEM ARA Ş TIRMASI I DERS NOTLARI (2008) Doç. Dr. Y. İ lker Topcu Te ş ekkür: Prof. W.L. Winston' ı n "Operations Research: Applications and Algorithms" kitab ı ile Prof. J.E. Beasley's YA ders notlar ı n ı n bu ders notlar ı n ı n olu ş turulmas ı na olan katk ı lar ı yüzünden her iki profesöre de te ş ekkür ederiz. ... Rastlayabilece ğ iniz tüm hatalar ı n sorumlulu ğ u bize aittir. Lütfen bizi bu hatalardan haberdar ediniz! İ stanbul Teknik Universitesi OR/MS tak ı m ı www.isl.itu.edu.tr/ya
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2008 END331.docDr. Y. İ lker Topcu (www.isl.itu.edu.tr/~topcuil) İ Ç İ NDEK İ LER 1. YÖNEYLEM ARA Ş TIRMASINA G İ R İŞ ............................................................... 2 1.1 TERM İ NOLOJ İ ......................................................................................................... 2 1.2 YA YÖNTEMB İ L İ M İ ................................................................................................. 2 1.3 YA'NIN TAR İ HÇES İ ................................................................................................ 2 2. TEMEL YA KAVRAMLARI . ................................................................................ 2 3. DO Ğ RUSAL PROGRAMLAMA. ......................................................................... 2 3.1 DP’N İ N FORMÜLASYONU .................................................................................... 2 3.1.1 Giapetto Örne ğ i ................................................................................................ 2 3.1.2 Reklam Örne ğ i ................................................................................................. 2 3.1.3 Beslenme Örne ğ i ............................................................................................. 2 3.1.4 Postane Örne ğ i ................................................................................................ 2 3.1.5 Sailco Örne ğ i .................................................................................................... 2 3.1.6 ş teri Hizmet Düzeyi Örne ğ i ....................................................................... 2 3.2 DP’N İ N ÇÖZÜMÜ .................................................................................................... 2 3.2.1 DP Çözümleri: Dört Durum ............................................................................ 2 3.2.2 Grafik Çözüm ................................................................................................... 2 3.2.3 Simpleks Algoritmas ı ....................................................................................... 2 3.2.4 Büyük M Yöntemi ............................................................................................. 2 3.3 DUAL İ TE ................................................................................................................... 2 3.3.1 Primal – Dual .................................................................................................... 2 3.3.2 Bir DP’nin Dualini Bulma ................................................................................ 2 3.3.3 Dual Teoremi .................................................................................................... 2 3.3.4 Ekonomik Yorum ............................................................................................. 2 3.4 DUYARLILIK ANAL İ Z İ ............................................................................................ 2 3.4.1 İ ndirgenmi ş Maliyet ......................................................................................... 2 3.4.2 Gölge Fiyat ....................................................................................................... 2 3.4.3 Kavramsalla ş t ı rma ........................................................................................... 2 3.4.4 Duyarl ı l ı k için Lindo Ç ı kt ı s ı n ı n Kullan ı lmas ı ................................................ 2 3.4.5 Baz ı önemli denklemler .................................................................................. 2 3.4.6 Simpleks Kullanarak Duyarl ı l ı k ...................................................................... 2 3.4.7 Grafik Çözüm Kullanarak Duyarl ı l ı k .............................................................. 2
Background image of page 2
2008 END331.docDr. Y. İ lker Topcu (www.isl.itu.edu.tr/~topcuil) 3.4.8 Dualite ve Duyarl ı l ı k ........................................................................................ 2 3.4.9 %100 Kural ı ...................................................................................................... 2 3.5 DUAL S İ MPLEKS YÖNTEM İ ................................................................................. 2 3.6 DÜZELT İ LM İŞ S İ MPLEKS YÖNTEM İ ................................................................. 2 3.7 TÜMLER GEV Ş EKL İ K TEOREM İ ......................................................................... 2 4. ULA Ş TIRMA SORUNLARI. ................................................................................ 2 4.1 ULA Ş TIRMA SORUNLARININ FORMÜLASYONU ........................................... 2 4.1.1 Dengeli Ula ş t ı rma Sorununun Formulasyonu ............................................. 2 4.1.2 Dengesiz bir Ula ş t ı rma Sorununun Dengelenmesi .................................... 2 4.2 TEMEL OLURLU ÇÖZÜMÜN BULUNMASI ....................................................... 2 4.2.1 Kuzeybat ı ş e Yöntemi ................................................................................ 2 4.2.2 Enküçük Maliyet Yöntemi ............................................................................... 2 4.2.3 Vogel'in Yakla ş ı m ı ........................................................................................... 2 4.3 ULA Ş TIRMA S İ MPLEKS İ ....................................................................................... 2 4.4 GEÇ İ C İ KONAKLAMA SORUNLARI .................................................................... 2 4.5 ATAMA SORUNLARI .............................................................................................. 2 4.5.1 DP Gösterimi .................................................................................................... 2 4.5.2 Macar Yöntemi ................................................................................................. 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2008 END331.docDr. Y. İ lker Topcu (www.isl.itu.edu.tr/~topcuil) 1. YÖNEYLEM ARA Ş TIRMASINA G İ R İŞ 1.1 TERM İ NOLOJ İ "Yöneylem Ara ş t ı rmas ı " (YA), İ ngiliz ve Avrupal ı lar taraf ı ndan "Operational Research" ve Amerikal ı lar taraf ı ndan "Operations Research" olarak isimlendirilir ve "OR" olarak k ı salt ı l ı r. Bu alanda kullan ı lan bir di ğ er terim de "Yönetim Bilimi"dir (Management Science) ve uluslararas ı literatürde MS olarak k ı salt ı l ı r. İ ki terim birle ş tirilerek " OR/MS " veya "ORMS" de denilir.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/30/2011 for the course END 331 taught by Professor Ilkertopcu during the Spring '11 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 73

OR5 - END331 YNEYLEM ARATIRMASI I DERS NOTLARI(2008 Do Dr Y...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online