Ulastirma - Bu de erlerden olu acak z de er i ise ğ ş ğ...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bu de erlerden olu acak z de er i ise; ğ ş ğ Z= 4*120 + 2*180 + 5*100 + 1*250 + 4*120 + 3*0 = 2070’dir.-10 < < 220 δ x = 150 – 180 = -30 = -30 olamaz δ optimallik bozulur yeni çözüm için bak l r ı ı 3 1 3 I STANBUL T ECHN ICAL U N IVERSI TY END 331 Y ÖNEYLEM A RA TIR MASI 1 Ş ÖDEV 3 Bar Pektezol - 070070220 ış Berkay Çelikel – 070060206 Emre Yüzba o lu – 070060298 şı ğ U LA TIR MA PROBLEMLER Ş İ 1) a) ehirlerin talep etti i miktarlar ile rafinelerin arz etti i miktarlar birbirine e it Ş ğ ğ ş olmad ndan yapay bir ehir ( di er ehirler ad yla ) bir sütün olu turmam z ığı ş ğ ş ı ş ı gerekmektedir. 6 + 5 + 8 = 19 4 + 8 + 4 = 16 19 – 16 = 3 b) Kuzeybat Kö e Yöntem i; ı ş Bu tabloya göre; X11 = 4 X12 = 2 X22 = 5 X32 = 1 X33 = 4 X34 = 3’dır. Bu değerlerden oluşacak z değeri ise; Z= 4*120 + 2*180 + 5*100 + 1*250 + 4*120 + 3*0 = 2070’dir. En küçük maliyet Yöntemi; Bu tabloya göre; X11 = 4 X12 = 2 X22 = 1 X23 = 4 X32 = 5 X34 = 3’dür. Bu değerlerden oluşacak z değeri ise; Z= 4*120 + 2*180 + 1*100 + 4*80 + 5*250 + 3*0 = 2510’dur. Vogel’in Yaklaşımı; Bu tabloya göre; X11 = 4 X12 = 2 X22 = 1 X23 = 4 X32 = 5 X34 = 3’dür....
View Full Document

This note was uploaded on 07/30/2011 for the course END 331 taught by Professor Ilkertopcu during the Spring '11 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 16

Ulastirma - Bu de erlerden olu acak z de er i ise ğ ş ğ...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online