{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

uygulama - Yneylem Aratrmas I Uygulama Sorular 1 Bir...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Yöneylem Ara ş t ı rmas ı I - Uygulama Sorular ı 1) Bir ş irketin dikkate alaca ğ ı dokuz proje bulunmaktad ı r. Her proje taraf ı ndan eklenen net ş imdiki de ğ er (N Ş D) ve her proje için gelecek iki y ı l boyunca gerekli sermaye miktar ı Tablo 1 ile verilmektedir. Buradaki tüm tutarlar milyon cinsindendir. Örne ğ in, birinci proje N Ş D’ye 14 milyon $ ekleyecek ve birinci y ı l boyunca 12 milyon $ ve ikinci y ı l boyunca 3 milyon $ harcama gerektirecektir. Projeler için birinci y ı l boyunca 50 milyon $ ve ikinci y ı l boyunca 20 milyon $ bulunmaktad ı r. Her projenin bir k ı sm ı n ı n yüklenilebilece ğ i varsay ı m ı alt ı nda N Ş D nas ı l en çoklanabilir? Tablo 1 Projeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. y ı l ç ı k ı ş ı 12 54 6 6 30 6 48 36 18 2. y ı l ç ı k ı ş ı 3 7 6 2 35 6 4 3 3 N Ş D 14 17 17 15 40 12 14 10 12 Veriler: ݅ : Projeler indisi ݅ ൌ 1,2, … ,9 ݆ : Yılları indisi ݆ ൌ 1,2 ܥ ௜௝ : i.projenin j.yıldaki nakit çıkışı ܰ : i.projenin net şimdiki değeri ܺ : i.projenin yüklenildiği oran karar değişkeni ܤ : j.yılki toplam proje bütçesi Model: ݁݊ ܾüݕü݈݇݁ ݖ ෍ ܰ ܺ öݕ݈݁ ݇݅ ෍ ܥ ௜௝ ܺ ܤ ׊݆ Yıllık Bütçe Kısıtı ܺ 1 ׊݅ Oran Kısıtı X 0 LINDO max 14x1+ 17x2 + 17x3 + 15x4 + 40x5 + 12x6 + 14x7 + 10x8 + 12x9 st 12x1 + 54x2 + 6x3 + 6x4 + 30x5 + 6x6 + 48x7 + 36x8 + 18x9 <50 3x1 + 7x2 + 6x3 + 2x4 + 35x5 + 6x6 + 4x7 + 3x8 + 3x9 <20 x1<1 x2<1 x3<1 x4<1 x5<1 x6<1 x7<1 x8<1 x9<1 end
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 LINGO MODEL : SETS : PROJE: NSD,X; YILLAR: BUTCE; PROJEMAL (YILLAR, PROJE): MALIYET; ENDSETS DATA : PROJE=P1..P9; YILLAR=YIL1 YIL2; NSD=14 17 17 15 40 12 14 10 12; BUTCE=50 20; MALIYET=12 54 6 6 30 6 48 36 18 3 7 6 2 35 6 4 3 3; ENDDATA [KAR] MAX = @SUM (PROJE(I):NSD(I)*X(I)); @FOR (YILLAR(J):[BUTCEKISITI] @SUM (PROJE(I):X(I)*MALIYET(J,I))<=BUTCE(J)); @FOR (PROJE(I):[KATKIKISITI] X(I)<=1); END SOLVER A B C D E F G H I J K L M 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 2 1 0 1 1 0 0,97 0,045 0 1 3 N Ş D 14 17 17 15 40 12 14 10 12 70,27 4 Y ı l1 12 54 6 6 30 6 48 36 18 50 <= 50 5 Y ı l2 3 7 6 2 35 6 4 3 3 20 <= 20 6 Proje 1 1 <= 1 7 1 0 <= 1 8 1 1 <= 1 9 1 1 <= 1 10 1 0 <= 1 11 1 0,97 <= 1 12 1 0,045 <= 1 13 1 0 <= 1 14 1 1 <= 1
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

uygulama - Yneylem Aratrmas I Uygulama Sorular 1 Bir...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online