GCE O Level Top Students

GCE O Level Top Students - YONG 19 KOH HONG WEI 10 CHEN...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2009 GCE ‘ O’ Level Top Performers
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Results of 5N (A) Top Performers (1) CHEN LILI L1B4 = 7 (2) WU HONG QING L1B4 = 8
Background image of page 2
L1R5= 10 4 Exp Stream Top Students 1 XU XIANSONG 9 LEE SHI YUAN 2 KEONG XIAN QIN 10 IRIS HO LI HUI 3 CHEN HUI 11 WON SHU WEN 4 ZHANG YANQING 12 SENG JIA YING 5 THIO ENG HOONG 13 ONG ZI NING CLARICE 6 SHEN XINYU 14 NG SIEW CHIN JASMINE 7 QUAH JIA YIN 15 MARDIANA BTE MOHD AHZHAR 8 LEE YEW JIE SEBASTIAN
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
L1R5=9 4 Exp Stream Top Students 1 KOH HUA XUAN 11 NG KAI XIN 2 YU RUITING 12 NG JIA HUI 3 YAN MIN JIA 13 GUINEVERE TEONG YUE XIANG 4 TAY SONG WEI 14 CHOW HONG ERN DANIEL 5 NUSRAT JAHAN 15 RENON LIM 6 LIM WEI JUN 16 NG WEI TING 7 KWOH MUN TENG 17 NG HUI LING 8 CHEAH HUI LIN 18 LIM SU YING 9 BRANDON CHENG JING
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: YONG 19 KOH HONG WEI 10 CHEN FANGXIAN L1R5=8 4 Exp Stream Top Students 1 NADIA AMELIA PRASETTIYO 7 TAN TUAN HE 2 RICKY YEO KAR WAI 8 KHOO KAI QIN 3 KAM POH YIN 9 JOE CHIN JIA HAO 4 HENG JUIT LIN 10 CHUA JIN SZE 5 GWEE CHYI YIN 11 CAI QIYU 6 CHIN PEI SIN 4 Exp Stream top students L1R5=7 1 YEO SI YING 7 CHANG HWEE CHEK 2 PENG PENG 8 AMIE HEANG-GEE HU 3 MELISSA LING SIEW LENG 9 GAN CHOK YU KEVIN 4 LAU WAI KHIN 10 TAN SHU HUA 5 ER YING YING 11 LI ZE LING 6 CHIN SAW YI 4 Exp Stream Top Students L1R5=6 CHNG WEI QIANG (7A1s, 2A2s) PANG WEN KANG BENSON (7A1s, 1A2) Congratulations!...
View Full Document

Page1 / 8

GCE O Level Top Students - YONG 19 KOH HONG WEI 10 CHEN...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online