CHUONG 2 - CH NG 2 ƯƠ CH NG 2 ƯƠ C S C A HÀNH VI CÁ...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CH NG 2 ƯƠ CH NG 2 ƯƠ C S C A HÀNH VI CÁ Ơ Ở Ủ C S C A HÀNH VI CÁ Ơ Ở Ủ NHÂN NHÂN PH N 2: Ầ QU N TR HÀNH VI C P Đ CÁ NHÂN Ả Ị Ấ Ộ Ý nghĩa Ý nghĩa • T i sao ng i ta l i suy nghĩ và hành ạ ườ ạ đ ng nh th này mà không suy nghĩ và ộ ư ế hành đ ng nh th khác? ộ ư ế • Y u t nào nh h ng đ n hành vi c a ế ố ả ưở ế ủ m t cá nhân? ộ • Li u có th thay đ i hành vi c a m t cá ệ ể ổ ủ ộ nhân trong t ch c hay không? Thay đ i ổ ứ ổ b ng các nào? ằ N i dung ộ N i dung ộ • 2.1. Thái đ ộ • 2.2. Tính cách • 2.3. Nh n th c ậ ứ • 2.4. H c h i ọ ỏ YÊU C U Ầ YÊU C U Ầ • N m đ c c s c a hành vi cá nhân và ắ ượ ơ ở ủ các bi n s ch y u tác đ ng đ n hành ế ố ủ ế ộ ế vi c a cá nhân trong t ch c. ủ ổ ứ • Gi i thích đ c các hành vi và thái đ ả ượ ộ c a cá nhân trong t ch c. ủ ổ ứ • Có th đ a ra các gi i pháp thích h p đ ể ư ả ợ ể đi u ch nh thái đ và hành vi c a cá ề ỉ ộ ủ nhân trong t ch c. ổ ứ • Có th đ a ra đ c các bi n pháp đ ể ư ượ ệ ể khuy n khích ng i lao đ ng. ế ườ ộ C s hành vi cá nhân trong ơ ở C s hành vi cá nhân trong ơ ở t ch c ổ ứ t ch c ổ ứ Thái độ Tính cách Năng lực Động lực Nhận thức Học hỏi Hành vi cá nhân Tổ chức Nhóm 2.1. Thái đ ộ 2.1. Thái đ ộ 2.1.1. khái ni m ệ 2.1.1. khái ni m ệ Thái đ là nh ng bi u đ t có tính đánh ộ ữ ể ạ giá (tích c c hay tiêu c c) liên quan đ n ự ự ế các v t th , con ng i và các s ki n ậ ể ườ ự ệ bao g m: ồ – Th a mãn công vi c, ỏ ệ – Tham gia công vi c và ệ – Cam k t v i t ch c. ế ớ ổ ứ Th a mãn công vi c ỏ ệ Th a mãn công vi c ỏ ệ • Th a mãn công vi c ch thái đ chung c a m t ỏ ệ ỉ ộ ủ ộ cá nhân v i công vi c c a ng i đó; m t ng i ớ ệ ủ ườ ộ ườ không th a mãn v i công vi c th ng có ỏ ớ ệ ườ nh ng thái đ tiêu c c đ i v i công vi c ữ ộ ự ố ớ ệ • Nh ng nhân t quy t đ nh s th a mãn công ữ ố ế ị ự ỏ vi c ệ – Công vi c ph i đòi h i hao phí v trí l c ệ ả ỏ ề ự – Có s công b ng, h p lý trong đánh giá th c hi n ự ằ ợ ự ệ công vi c và thù lao lao đ ng ệ ộ – Đi u ki n làm vi c thu n l i ề ệ ệ ậ ợ – Có s h p tác gi a nh ng ng i đ ng nghi p ự ợ ữ ữ ườ ồ ệ Th a mãn công vi c (tt) ỏ ệ Th a mãn công vi c (tt) ỏ ệ • Câu h i đ t ra: li u ng i lao đ ng đ c ỏ ặ ệ ườ ộ ượ th a mãn s có năng su t cao h n nh ng ỏ ẽ ấ ơ ữ ng i lao đ ng không đ c th a mãn hay ườ ộ ượ ỏ không?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

CHUONG 2 - CH NG 2 ƯƠ CH NG 2 ƯƠ C S C A HÀNH VI CÁ...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online