{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Print grammar 4 - Unit 2 Nouns and Articles Danh tu va Mao...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Unit 2: Nouns and Articles( Danh tu va Mao tu) Danh t (Nouns) B t kỳ ngôn ng nào khi phân tích văn ph m c a nó đ u ph i n m đ c các t lo i c a nó và ả ắ ượ ừ ạ ủ các bi n th c a t lo i này. Tr c h t chúng ta tìm hi u v danh t là t lo i quen thu c nh t ế ể ủ ừ ạ ướ ế ừ ạ và đ n gi n nh t trong t t c các ngôn ng . ơ ấ ả I. Đ nh nghĩa và phân lo i Trong ti ng Anh danh t g i là Noun. ế ừ ọ Danh t là t đ g i tên m t ng i, m t v t, m t s vi c, m t tình tr ng hay m t c m xúc. ừ ể ọ ườ ộ ậ ộ ự ệ ộ ả Danh t có th đ c chia thành hai lo i chính: ể ượ Danh t c th ( ừ ụ concrete nouns): chia làm hai lo i chính: Danh t chung (common nouns): là danh t dùng làm tên chung cho m t lo i nh : ư table ( cái bàn ), man ( ng i đàn ông ườ ), wall ( b c t ng ứ ườ )… Danh t riêng (proper nouns): là tên riêng nh :
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online