{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Print grammar 6 - cliffs b dc reefs ngm proofs bng chng...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
cliffs : b đá d c reefs : đá ng m proofs : b ng ch ng chiefs : th lãnh turfs : l p đ t m t safes : t s t ủ ắ dwarfs : ng i lùn ườ griefs : n i đau kh beliefs : ni m tin b) Nh ng danh t sau đây có hai hình th c s nhi u: scarfs, scarves : khăn quàng wharfs, wharves : c u tàu g staffs, staves : cán b hoofs, hooves : móng gu c II. Cách phát âm S t n cùng S t n cùng (ending S) đ c phát âm nh sau: ượ ư 1. Đ c phát âm là /z/: khi đi sau các nguyên âm và các ph âm t (voiced consonants), c th là ượ ụ ể các ph âm sau: /b/, /d/, /g/, /v/, /T/, /m/, /n/, /N/, /l/, /r/. Ví d : boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online