{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

12816025806485

12816025806485 - BM-HRĐ N ĐĂNG KÝ NG TUY NƠỨỂC m n...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BM-HRĐ N ĐĂNG KÝ NG TUY NƠỨỂC m n Anh/Ch đã quan tâm đ n thông tin tuy n d ng c aả ơịếểụủCông ty C ph n T v n Đ u t & Thi t k D u khí ổầư ấầ ưế ế ầAnh/Ch vui lòng đi n đ y đ các thông tin vào ch tr ng di đây đ chúng tôi có th n m rõ thông tin Anh/Chi.ịềầủỗ ốướểể ắCh c danh d tuy n:ứựểk s Qu n lý d ánỹ ưảựCh c danh khác:ứĐi u ph i viên Qu n lý d ánềốảựM c lng đ ngh :ứ ươềị7 tri u đ ngệồNgày có th ti p nh n công vi c:ể ếậệ01/9/2010THÔNG TIN CÁ NHÂN:H và tên: ọNgô Quang HuyNgày sinh: 30 tháng 5 năm 1984N i sinh: ơKrong Ana- Đăk LăkGi i tính: ớựNam h NữS CMND: 151395739ốNgày c p: 17 tháng 7 năm 2008ấN i c p: CA t nh Thái Bìnhơ ấỉQu c t ch: ố ịVi t NamệTình tr ng hôn nhân: ạựĐ c thân ộựđã l p gia đình (v) ậựLy hôn Chi u cao: ềCân n ng: ặH kh u thng trú: Th tr n H ng Hà, Huy n H ng Hà, T nh Thái Bìnhộẩườị ấưệưỉEmail: [email protected] Đ a ch liên l c:ịỉạĐT bàn: ĐTDĐ: 0948.569.108Tính cáchĐi m m nhểạĐi m h n chểạế-Ham h c h i và làm vi c có kọỏệếho ch.ạ-Bình tĩnh, c n th t, x lý t t cácẩậửốtình hu ng b t ng .ốấờ-Có tinh th n làm vi c nghiêm túc,ầệs n sàng làm vi c di áp l cẵệướựcao.-Có kh năng t ch c, đi uảổ ứềhành nhóm-N m b t t t các công nghắắ ốệng d ng v chuyênứụềmôn.-Thành th o v các ph n m mạ ềầềng d ng: Autocardứự,Sap 2000, project, hitosoft.-Ti ng Anh chuyên ngành ch aếưchuyên sâu.- Ch a có kinhnghi m trong lĩnh v cưệựd u khí.ầQUÁ TRÌNH H C T P & CÁC KHÓA ĐÀO T O (T PTTH):ỌẬẠừTh i gianờb t đ uắ ầTh i gianờk t thúcếTrng/Đ n v đào t oườơịạChuyên ngànhHệđào t oạLo i hìnhạđào t oạX pếlo iạTrng Trung h c ph thong B cườọổắDuyên HàKhá9/20035/2008Trng Đ i h c Thu L i Hà N iườạ ọỷ ợộK thu t tài nguyên ncỹậướĐ i h cạ ọChính quiTBKK NĂNG:ỸTrình đ ngo i ng : ộạữự(v)Anh văn: Pháp văn: h Hoa văn: h Toeic h Khác:Trình đ vi tính : ộếA (v)B CK năng khác:ỹQUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (B t đ u t công vi c g n đây nh t)ắ ầ ừệầấTên công tyCh c danh/v trí ứịTh i gian ờcông tácC p trên tr c ti pấựế(Họtên & ch c danh)ứ1. Công ty t v n thi t k xâyư ấế ếd ng thu l i Vi t Nam (HEC1)ựỷ ợệC ng tác viênộTháng 7/2007Đ n tháng 6/2008ếNguy n Th Di mễịễNhi m v , trách nhi m:ệụệThi t k các công trình thu l iế ếỷ ợM c lng:ứ ươtheo s n ph mảẩTrang 1/1Hi n còn làm ệựĐã ngh ỉLý do ngh vi c: Chuy n vàoỉ ệểThành Ph H Chí Minhố ồ2. Công ty c ph n đ u t và xâyổầầ ưd ng Cotec (Cotecin)ựCán b k thu tộ ỹậTháng 7/2008Đ n tháng 6/2009ếNguy n Đình DuyễNhi m v , trách nhi m:...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

12816025806485 - BM-HRĐ N ĐĂNG KÝ NG TUY NƠỨỂC m n...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online