{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

12988798695169 - N NG K NG TUYN Chc danh d tuyn K S Ch Cht...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ N ĐĂNG KÝ NG TUY N Ơ Ch c danh d tuy n: K S Ch Ch t Đi u Khi n – Đo ư L ng ườ Ch c danh khác: M c l ng đ ngh : ươ 15 tri u VNĐ Ngày có th ti p nh n công ế vi c: ___01___/___04__/_2011_____ THÔNG TIN CÁ NHÂN: H và tên: Nguy n Tu n Anh Ngày sinh: 03/08/1986 N i sinh: ơ Nam Đ nh Gi i tính: Nam S CMND: 162821559 Ngày c p: 11/09/2007 N i c p: Nam Đ nh ơ Qu c t ch: Vi t Nam Tình tr ng hôn nhân: Đ c thân Chi u cao: 1m73 Cân n ng: 65 Kg H kh u th ng trú: Nam H i – Nam Tr c – Nam Đ nh ườ Email: [email protected] Đ a ch liên l c: 21b/67 ngõ G c Đ đ ng Minh Khai qu n Hoàng Mai Hà N i ườ ĐT bàn: ĐTDĐ: 0977010121 Tính cách Đi m m nh Đi m h n ch ế - chăm ch , làm vi c có k lu t - hoà đ ng , thân thi n, năng đ ng - có kh năng làm vi c đ c l p và ho t đ ng nhóm t t QUÁ TRÌNH H C T P & CÁC KHÓA ĐÀO T O (T PTTH): Th i gian b t đ u Th i gian k t thúc ế Tr ng/Đ n v đào t o ườ ơ Chuyên ngành H đào t o Lo i hình đào t o X p ế lo i Tr ng PTTH chuyên Lê H ng ườ Phong – Nam Đ nh Chuyên Toán PTTH gi i Trang 1/1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr ng đ i h c Bách Khoa Hà N i
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}