{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AASC-Form21HC Mau don xin thuc tap

AASC-Form21HC Mau don xin thuc tap - n xin thc tp REF No...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ n xin th c t p ơ                                                                          Th à nh vi ê n c a Inpact International REF No.: 2010_HN_ nh 3 x 4 Gi i tính: Nam N H và tên: (ch in) Đi n tho i: Ngày tháng năm sinh: Di đ ng: S ch ng minh nhân dân: Ngày c p: Email: Tài li u đính kèm o B ng đi m o Gi y gi i thi u c a nhà tr ng ườ o Gi y Khám SK N i đăng ký h kh u th ng trú: ơ ườ Đ a ch liên l c: THÔNG TIN CHI TI T B ph n mong mu n đ c th c t p ượ (đánh d u vào b ph n l a ch n) o B ph n ki m toán báo cáo tài chính o B ph n ki m toán doanh nghi p có v n đ u t ư n c ngoài ướ o B ph n ki m toán d án o B ph n ki m toán xây d ng c b n ơ Th i gian th c t p T / / Đ n ế / / Đ tài d đ nh làm t t nghi p
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

AASC-Form21HC Mau don xin thuc tap - n xin thc tp REF No...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online