CV-TIẾNG VIỆT

CV-TIẾNG...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
THÔNG TIN CÁ NHÂN H và tên: LÊ TH THANH MAI Ngày sinh: 21/02/1989 Đ a ch : phòng 301a, nhà E1, làng sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, Hà N i Đi n tho i: 0976359938 Email: [email protected] MONG MU N: B n thân mong mu n đ c làm vi c trong m t môi tr ng chuyên nghi p, năng ượ ườ đ ng và có nh ng c h i phát tri n năng l c ngh nghi p. ơ ộ ế KINH NGHI M: 1. 7/ 2009 – nay : Giáo viên Ti ng Anh, Trung tâm Vi t-úc, Chùa Láng. ế - Giúp h c viên ch n nh ng khóa h c phù h p v i năng l c c a b n thân và yêu c n công vi c. - Tr c ti p gi ng d y và h ng d n ph ng pháp h c phù h p v i t ng đ i t ng ế ướ ươ ớ ừ ố ượ đ h có th h c ngay c khi không còn tham gia khóa h c ể ọ ể ọ 2. 7/2009-8/2009: Giám sát nhà hàng trong Khách s n Th Thao, công ty Vi t-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

CV-TIẾNG...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online