{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dang_tuyen_thu_ky_CNCL_T8.2011

Dang_tuyen_thu_ky_CNCL_T8.2011 - APAVE Vietnam and...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vị trí: Thư ký Chứng nhận chất lượng Mô tả công việc: - Biên phiên dịch tài liệu và báo cáo - Thực hiện công tác của một thư ký hành chính tổng hợp: soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ, hậu cần, chấm công, xem xét & kiểm tra chi phí… - Hỗ trợ công tác lập hồ sơ thầu - Theo dõi báo cáo ghi nhận doanh thu, phát hành hóa đơn, đòi tiền khách hàng. - Lập các báo cáo doanh thu tuần, tháng - Trợ lý cho lãnh đạo bộ phận . Yêu cầu công việc: - Ti ếng anh văn bả n, giao ti ế p t t. - K năng giao tiế p t t, ngo i hình khá. - Năng độ ng, ch độ ng, có tinh th n trách nhi m cao. - Có s c kh e t t. - Có tư duy thông minh, hoạ t bát. - Có kh năng làm việc độ c l p. - Có mong mu n làm vi c ổn đị nh, lâu dài. Yêu cầu trình độ: - T t nghi ệp đạ i h c chuyên ngành Ti ế ng Anh Ngoai ng ữ: - Sử dụng
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern