Dang_tuyen_thu_ky_CNCL_T8.2011

Dang_tuyen_thu_ky_CNCL_T8.2011 - APAVE Vietnam and...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vị trí: Thư ký Chứng nhận chất lượng Mô tả công việc: - Biên phiên dịch tài liệu và báo cáo - Thực hiện công tác của một thư ký hành chính tổng hợp: soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ, hậu cần, chấm công, xem xét & kiểm tra chi phí… - Hỗ trợ công tác lập hồ sơ thầu - Theo dõi báo cáo ghi nhận doanh thu, phát hành hóa đơn, đòi tiền khách hàng. - Lập các báo cáo doanh thu tuần, tháng - Trợ lý cho lãnh đạo bộ phận. Yêu cầu công việc: - Tiếng anh văn bản, giao tiếp tốt. - Kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình khá. - Năng động, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao. - Có sức khỏe tốt. - Có tư duy thông minh, hoạt bát. - Có khả năng làm việc độc lập. - Có mong muốn làm việc ổn định, lâu dài. Yêu cầu trình độ: - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh Ngoai ngữ: - Sử dụng Tiếng Anh thành thạo. (Nghe, viết, đọc, nói)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/13/2011 for the course FSD 011 taught by Professor Vinh during the Spring '11 term at Beacon FL.

Ask a homework question - tutors are online