{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

VINATAP_BG-CCCT-catxay_06-2011_IBUILD

VINATAP_BG-CCCT-catxay_06-2011_IBUILD -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Công ty TNHH XD và TM VINATAP Add : BT 09 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội Tel : 04 85872579 Fax : 0485872579 Mobile : 0913 2468 21 BÁO GIÁ SẢN PHẨM Chuyên phân phối và cung cấp cát, đá xây dựng cho các công trình lớn nhỏ trong phạm vi thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online