sơ yếu lí lịch-dieulinh

Sơ yếu lí lịch-dieulinh

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LÍ L CH TRÍCH NGANG Ị *************** NGUY N TH DI U LINH Ễ Ị Ệ Gi i tính: N ớ ữ Ngày sinh: 06/09/ 1987 Đ a ch : S 50 Đ ng Quang Trung, Qu n Hà Đông, Thành ph Hà N i. ị ỉ ố ườ ậ ố ộ Đi n tho i : 0433-516-619 ệ ạ Di đ ng : 098-447-9669 ộ Email : [email protected] Tình tr ng hôn nhân: Đ c thân ạ ộ TÓM T T Ắ • C nhân Ti ng Anh tr ng Đ i h c Hà N i, chuyên ngành biên/phiên d ch Ti ng ử ế ườ ạ ọ ộ ị ế Anh. • Thành th o ti ng Anh. ạ ế • Thành th o tin h c: Word, Excel, Internet, Email và các ng d ng khác. ạ ọ ứ ụ • Kĩ năng thuy t trình. ế • Kh năng giao ti p. ả ế • Kĩ năng qu n lí th i gian, các kĩ năng làm vi c đ c l p và làm vi c theo nhóm. ả ờ ệ ộ ậ ệ • Thân thiên, đáng tin c y, nhi t tình, có tinh th n trách nhi m cao và kh năng sáng ậ ệ ầ ệ ả t o đ c l p. ạ ộ ậ KINH NGHI M LÀM VI C Ệ Ệ • T 2006 đ n nay...
View Full Document

This note was uploaded on 08/13/2011 for the course FSD 011 taught by Professor Vinh during the Spring '11 term at Beacon FL.

Page1 / 2

Sơ yếu lí lịch-dieulinh

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online