Getting to know your Parish Church

Getting to know your Parish Church - Getting to know your...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Getting to know your Parish Church (Church Involvement) I. General Information a. Name of the Parish Christ the King Parish Church b. Complete Address #03 E Trinidad St. San Isidro Subd. Pamplona I, Las Pinas City c. Telephone Number (02) 874-06-40 d. Email Address [email protected] e. Patron Saint and the Feast Day Christ the King/ 3 rd Sunday of November f. Vision Isang sambayanang babad sa buhay pagiging disipulo ni Kristo, aming pinapangarap na makatugon sa panawagan ng simbahan tungo sa makabagong pagsasabuhay ng pananampalataya na meron pananagutan lalung-lalo na sa mahihirap naming mga kapatid at sa ikauunlad ng buhay patungo sa kaganapan ng paghahari ng Diyos. g. Mission Upang matupad an gaming pangarap, bilang isang sambayanan, kami’y nangangako na itaguyod: 1. Ang pagbubuo ng Munting Pamayanang Kristiyano o “Kapitbahayan” 2. Ang patuloy na “Evangelization and Formation” o pagaaral ng mga isinasaad sa pananampalatayang Katoliko. 3. Ang mga programang pakikisangkot sa buhay pangkabuhayan, pangsosyal, at buhay pangkabanalan. II. Parish Priest a. Name: Rev. Fr. Santiago Avelino Zafra Fernandez b. Age: 49 c. From Where: Albay, Bicol d. Vocation Story: Fr. Santi Fernandez was born in Bicol city, the city who has the most number of priest. He has brothers who are also priest, so it is not a question for him not to become a priest. III. Assistant Parish Priest a.a....
View Full Document

This note was uploaded on 08/14/2011 for the course ECON 103 taught by Professor Profkinney during the Spring '11 term at Athens Tech.

Page1 / 4

Getting to know your Parish Church - Getting to know your...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online