{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Getting to know your Parish Church

Getting to know your Parish Church - (ChurchInvolvement I...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Getting to know your Parish Church (Church Involvement) I. General Information a. Name of the Parish Christ the King Parish Church b. Complete Address #03 E Trinidad St. San Isidro Subd. Pamplona I, Las Pinas  City c. Telephone Number (02) 874-06-40 d. Email Address [email protected] e. Patron Saint and the Feast Day Christ the King/ 3 rd  Sunday of November f. Vision Isang sambayanang babad sa buhay pagiging disipulo ni Kristo, aming  pinapangarap   na   makatugon   sa   panawagan   ng   simbahan   tungo   sa  makabagong   pagsasabuhay   ng   pananampalataya   na   meron  pananagutan   lalung-lalo   na   sa   mahihirap   naming   mga   kapatid   at   sa  ikauunlad ng buhay patungo sa kaganapan ng paghahari ng Diyos. g. Mission Upang matupad an gaming pangarap, bilang isang sambayanan, kami’y  nangangako na itaguyod: 1. Ang   pagbubuo   ng   Munting   Pamayanang   Kristiyano   o  “Kapitbahayan” 2. Ang patuloy na “Evangelization and Formation”  o pagaaral ng  mga isinasaad sa pananampalatayang Katoliko. 3. Ang mga programang pakikisangkot sa buhay pangkabuhayan,  pangsosyal, at buhay pangkabanalan. II. Parish Priest a. Name: Rev. Fr. Santiago Avelino Zafra Fernandez b. Age: 49 c. From Where: Albay, Bicol d. Vocation Story: Fr. Santi Fernandez was born in Bicol city, the city who has  the most number of priest. He has brothers who are also priest, so it is not a  question for him not to become a priest.   III. Assistant Parish Priest
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
a.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}