Ako si - Ako si Lea Adriatico Malaki panga, isang pango...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ako si Lea Adriatico Malaki panga, isang pango Nagmamahal nang totoo Sa mga taong babasa nito. Minsan lang ako Gumawa ng mga tula na gaya nito Pangako ko sa inyo Hindi ito puro biro. Bakit ko kaya kinuha ang kursong Accounting Grabe! Nakakapraning! Accounting, Accounting, di ba ako appealing? At ikaw ay nahuhumaling Kay Reginal Guiling ?:D (oh eto na. alang kwenta ung ginawa ko. isa-isa ko kayong pasasalamatan) Aguinaldo, Aguinaldo Nagsasawa na ako sa'yo Lagi na lang ikaw ang nakakatabi ko Nais kong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo At sa mga kabastusan na natututunan ko. :P Eto namang si Ajusan Saksakan ng katahimikan Hindi mo maaasahan Sa anumang kopyahan.:D Si Ang naman Kay tangkad naman naman Maraming salamat sa ating tawanan Pag tayo'y nagkokopyahan.:D Biscocho! Biscocho! Lagot ka kay lolo (Mr. Perez) Nagagandahan kasi sa'yo ang loko. 'Pag kayo'y kinasal, kalimutan niyo'y wag ako Nais kong maging bridesmaid niyo.:D Si Cabute, Yamada, at Condez Di ko man lang nakausap ng lalagpas sa apat na beses Salamat na lamang sa pagtitinginang walang hanggan Nawa'y naging maganda ang imahe ko sa inyo, naman! Si Leslie Cruz ay maganda Kaya't naiinis ako kapag sinabihan siya Na "ilong na tinubuuan ng mukha" Leslie, leslie, maganda ka di ba?...
View Full Document

This note was uploaded on 08/14/2011 for the course ECON 103 taught by Professor Profkinney during the Spring '11 term at Athens Tech.

Page1 / 7

Ako si - Ako si Lea Adriatico Malaki panga, isang pango...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online