{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

jokes - Q saan tau madalas pumunta pag.summer it starts wd...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Q: saan tau madalas pumunta pag.summer? it starts wd letter B. -BANYO? Hindi!..pag pumunta ka d2 maaarawan ka!. -BUBONG? Pag pumunta ka d2 marami kang makikitang mga babaeng nakabikini!.. -BEERHOUSE? Nope..d correct answer is beach!.. Q: ano ang ginagamit na floatation device sa dagat upang di ka malunod? -SIRENA? Di i2 babae!.. -SHOKOY? Di rin i2 lalaki! -SHOKE? Mali!..ang tamang sagot ay salbabida!.. Q: ano ang pangalan ng lugar kung saan binaril c Dr. Jose Rizal? ang dating pangalan nito ay bagumbayan. Ang unang letra sa unang salita ay “L” -LAWTON? Naku!..lumagpas ka!..ang 2nd word nito ay park! -SANDARA PARK? Di xa artista!..lugar ito na pinupuntahan ng mag-syota!.. -VICTORIA PARK? Malapit ito s intramuros!.. -MANILA PLANETARIUM? Mas malapit pa dun! -MANILA AQUARIUM? Hindi!..lumapit ka pa!.. (lumalapit habang sinasabing MANILA AQUARIUM) Haha..last clue.. pag pumunta ka d2..makikita mu c rizal! -LUMANG PISO!.. hai naku..luneta park!.. Q: what is the square root of 16?..
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

jokes - Q saan tau madalas pumunta pag.summer it starts wd...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online