jokes - Q: saan tau madalas pumunta pag.summer? it starts...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Q: saan tau madalas pumunta pag.summer? it starts wd letter B.-BANYO? Hindi!..pag pumunta ka d2 maaarawan ka!.-BUBONG? Pag pumunta ka d2 marami kang makikitang mga babaeng nakabikini!..-BEERHOUSE? Nope..d correct answer is beach!.. Q: ano ang ginagamit na floatation device sa dagat upang di ka malunod?-SIRENA? Di i2 babae!..-SHOKOY? Di rin i2 lalaki!-SHOKE? Mali!..ang tamang sagot ay salbabida!.. Q: ano ang pangalan ng lugar kung saan binaril c Dr. Jose Rizal? ang dating pangalan nito ay bagumbayan. Ang unang letra sa unang salita ay L-LAWTON? Naku!..lumagpas ka!..ang 2nd word nito ay park!-SANDARA PARK? Di xa artista!..lugar ito na pinupuntahan ng mag-syota!..-VICTORIA PARK? Malapit ito s intramuros!..-MANI LA PLANETARIUM? Mas malapit pa dun!-MANI LA AQUARIUM? Hindi!..lumapit ka pa!.. (lumalapit habang sinasabing MANI LA AQUARIUM) Haha..last clue.. pag pumunta ka d2..makikita mu c rizal!...
View Full Document

This note was uploaded on 08/14/2011 for the course ECON 103 taught by Professor Profkinney during the Spring '11 term at Athens Tech.

Page1 / 2

jokes - Q: saan tau madalas pumunta pag.summer? it starts...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online