MASAMA AT MABUTING NAIDUDULOT NG

MASAMA AT MABUTING NAIDUDULOT NG - MASAMA AT MABUTING...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MASAMA AT MABUTING NAIDUDULOT NG MAKABAGONG TEKNOLOHIYA SA MGA KABATAAN Tungkulin ng mga kabataan ang mag-aral. Kapag ang kabataan ay napagod na sakanilang pag- aaral, sa pagrerebyu halimbawa sa kanilang pagsusulit, dalawa ang maaaringgawin nila. Una ay ang magpahinga o matulog para may lakas sila upang ipagpatuloy angkanilang pag-aaral. Sa kabilang banda, maaari silang maglaro gamit ang PSP, Laptop at Cellphone o di kaya’y makinig ng musika sa iPod. Ang mga makabagong kagamitang ito nahatit ng teknolohiya ay maaaring magdulot masama at mabuting epekto. Ang laptop at cellphone ay maaaring magdulot ng mabuting epekto dahil ang laptop at cellphone ay magagamit pandagdag sa kaalaman ng mga mag-aaral. Maaari namang magdulot ng masamang epekto ang iPod at PSP sa kadahilanang maaari itong maging sanhi ng pagkatamad ng mga mag-aaral sakanilang pag-aaral ang maglaro na lamang sila buong hapon imbis na mag-aral. Isa sa mga patok na gamit teknolohiya ngayon ay ang cellphone. Ito ang isa sa mgamaraming bagay na napapabilis ang mga gawain kapag ginagamit. Marami rin itong modelo namas lalong naghihikayat sa mga kabataan upang bilhin at tangkilikin. Isa sa mga features ngcellphone ay ang usong-usong text messaging. Sa ngayon kasi ito na ang pinaka-mabilis nakomunikasyon. Naipapadala sapamamagitan nito ang lahat ng gusto mong sabihin sa iyongkausap kahit saan at kahit kailan. Ang cellphone din ay mayroon na ngayong multimedia. Nakung saan pati litrato ng mga tao ay pwede na rin maipadala sa kausap nito. Talagang maraminang magagawa ngayon kapag mayroon kang cellphone. Lalo na ngayon na kung anu- ano angmga nauuso na features ng mga lumalabas na mga bagong modelo nito. Nandyan na ang tvphone na kung saan live mong mapapanood ang bawat palabas sa telebisyon. Ang I-Phone nakung saan all in one cellphone na ang gamit. Mayroong i-pod, internet, at telepono sa iisangmodelo. At video phone na kung saan magagamit mo ito na parang video camera. Ito ang mgailang positibong bagay na naidudulot ng pagkakaroon ng cellphone. Pero mayroon din namingnegatibo itong dala sa bawat isa sa atin. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, nagiging dahilan omitsa na ng buhay natin ang cellphone. Marami na kasi ang mandurukot na gagawin ang lahatmakuha lang ang kagamitan na ito. Madali kasing mabenta. Isa pa sa mga negatibong bagay ayang pagkasira ng kinabukasan ng mga kabataan. Sa cellphone kasi lagi napupunta ang haloslahat ng oras nila na sana’y sa pag-aaral na lang. ginagamit kasi ang cellphone sa hindi mabutingparaan kagaya na lamang ng panliligaw. Madali kasi na paraan ang naidudulot nang
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/14/2011 for the course ECON 103 taught by Professor Profkinney during the Spring '11 term at Athens Tech.

Page1 / 3

MASAMA AT MABUTING NAIDUDULOT NG - MASAMA AT MABUTING...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online