KT040 - Lun vn tt nghip Danh mc s bng biu S 1 Mi quan h gia...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Danh môc s¬ ®å, b¶ng biÓu S¬ ®å 1 : Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn hμnh kiÓm to¸n . .............................. 5 S¬ ®å 2: Tae chøc chøng tõ nhËp kho. ..................................................... 10 S¬ ®å 3: Tae chøc chøng tõ xuÊt kho. ...................................................... 10 S¬ ®å 4: Tr×nh tù h¹ch to¸n hμng tån kho (KKTX). ................................... 13 S¬ ®å 5: Tr×nh tù h¹ch to¸n hμng tån kho (KK§K). ................................... 14 S¬ ®å 6: Dßng vËn ®éng cña chu tr×nh hμng tån kho. ............................ 19 S¬ ®å 7: Bé m¸y qu¶n lý t¹i CIMEICO. ...................................................... 42 B¶ng 1 : Môc tiªu kiÓm to¸n hμng tån kho. ................................................ 20 B¶ng 2: Mét sè chØ tiªu t¹i CIMEICO. ....................................................... 41 B¶ng 3: Ph©n tÝch sè liÖu trªn BC§KT t¹i c«ng ty E. ................................ 53 B¶ng 4: Ph©n tÝch s¬ bé BCKQKD t¹i c«ng ty E. ..................................... 54 B¶ng 5: Ph©n tÝch sè liÖu trªn BC§KT t¹i c«ng ty F. ................................ 55 B¶ng 6: Ph©n tÝch s¬ bé BCKQKD t¹i c«ng ty F. ..................................... 55 B¶ng 7: Ph©n tÝch sè liÖu trªn BC§KT t¹i c«ng ty H. ............................... 56 B¶ng 8: Ph©n tÝch s¬ bé BCKQKD t¹i c«ng ty H. ..................................... 56 B¶ng 9: B¶ng x¸c ®Þnh tÝnh nh¹y c¶m. .................................................... 57 B¶ng 10: B¶ng x¸c ®Þnh møc träng yÕu kÕ ho¹ch t¹i c«ng ty F. .............. 59 B¶ng 11: Taeng hîp hμng tån kho c«ng ty F. ............................................. 72 B¶ng 12: Taeng hîp hμng tån kho c«ng ty H. ............................................. 72 B¶ng 13: Taeng hîp kÕt qu¶ kiÓm kª nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty E. .......... 78 B¶ng 14: B¶ng tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty E. ............................. 82 B¶ng 15: Th x¸c nhËn hμng göi b¸n cña c«ng ty E. ................................... 83 B¶ng 16: B¶ng c©u hái vÒ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé. ............................ 95 B¶ng 17: C¸c møc rñi ro. ............................................................................ 97 B¶ng 18: C¸c chØ tiªu ph©n tÝch däc hμng tån kho. ................................ 98 B¶ng 19: B¶ng kª chªnh lÖch. ................................................................... 99 B¶ng 20: B¶ng kª x¸c minh. ....................................................................... 99 MÉu biÓu 1 : B¶ng taeng hîp hμng tån kho c«ng ty E. .............................. 71 MÉu biÓu 2: GiÊy lμm viÖc sè 2E. ............................................................ 73 MÉu biÓu 3: GiÊy lμm viÖc sè 2H. ........................................................... 75 Hoμn thiÖn kiÓm to¸n chu tr×nh hμng tån kho …… 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp MÉu biÓu 4: GiÊy lμm viÖc sè 3H. ........................................................... 76 MÉu biÓu 5: GiÊy lμm viÖc sè 3E. ............................................................ 80 MÉu biÓu 6: GiÊy lμm viÖc sè 4E. ............................................................ 84 MÉu biÓu 7: GiÊy lμm viÖc sè 5E. ............................................................ 86 MÉu biÓu 8: GiÊy lμm viÖc sè 6H. ........................................................... 87 MÉu biÓu 9: GiÊy lμm viÖc sè 3F. ............................................................ 87 MÉu biÓu 10: GiÊy lμm viÖc sè 4F. .......................................................... 88 MÉu biÓu 11: GiÊy lμm viÖc sè 4H. ......................................................... 89 MÉu biÓu 12: GiÊy lμm viÖc sè 5H. ......................................................... 89 Hoμn thiÖn kiÓm to¸n chu tr×nh hμng tån kho …… 2
Background image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp Danh môc tõ viÕt t¾t DiÔn gi¶i Tõ viÕt t¾t Hμng tån kho…………………………………………………… B¸o c¸o tμi chÝnh………………………………………………. . Kª khai thêng xuyªn…………………………………………. . KiÓm ®Þnh kú………………………………………………… Gi¸ vèn hμng b¸n………………………………………………. . Tμi s¶n…………………………………………………………… Tμi s¶n lu ®éng………………………………………………….
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 128

KT040 - Lun vn tt nghip Danh mc s bng biu S 1 Mi quan h gia...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online