KT001 - Lêi më ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kÕ to¸n lμ mét c«ng viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n vμ qu¶n lý kinh tÕ, nã cßn cã vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c tμi s¶n vμ ®iÒu hμnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (TSC§HH) lμ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ång thêi lμ bé phËn quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TSC§HH lμ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m ®îc hao phÝ søc lao ®éng cña con ngêi , n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× TSC§HH lμ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp. §èi víi ngμnh du lÞch vμ dÞch vô th× kÕ to¸n TSC§HH lμ mét kh©u quan träng trong bé phËn kÕ to¸n. Bëi v× nã cung cÊp toμn bé c¸c nguån th«ng tin, sè liÖu vÒ t×nh h×nh TSC§HH cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, h¹ch to¸n TSC§HH lu«n lu«n lμ sù quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸c nhμ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhμ níc. Víi xu thÕ ngμy cμng ph¸t triÓn vμ hoμn thiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta th× c¸c quan niÖm vÒ TSC§HH vμ c¸ch h¹ch to¸n tríc ®©y kh«ng cßn phï hîp n÷a cÇn ph¶i bae sung, söa ®aei, c¶i tiÕn kÞp thêi ®Ó phôc vô yªu cÇu h¹ch to¸n TSC§HH trong doanh nghiÖp hiÖn nay. Qua qu¸ tr×nh häc tËp vμ thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty du lÞch vμ dÞch vô Hμ Néi Toserco, em thÊy viÖc h¹ch to¸n TSC§HH cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò cha hîp lý cÇn ph¶i hoμn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n 1 cña C«ng ty. Cïng víi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o vμ c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n em ®· chän ®Ò tμi: " H¹ch to¸n TSC§HH t¹i c«ng ty du lÞch dÞch vô Hμ Néi Toserco ". Ngoμi phÇn më ®Çu vμ phÇn kÕt luËn, kÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm nh÷ng phÇn sau: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HH trong c¸c doanh nghiÖp PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hμ Néi Toserco. PhÇn III: Hoμn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hμ Néi Toserco. Do thêi gian còng nh tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, bμi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« nh»m hoμn chØnh bμi vݪt cña m×nh h¬n. 2 PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HH trong c¸c doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm, ®AEc ®iÓm, ph©n lo¹i vμ ®¸nh gi¸ TSC§HH 1. Kh¸i niÖm vμ ®AEc ®iÓm cña TSC§HH HiÖn nay cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ TSC§HH nhng theo quan ®iÓm cña nhiÒu nhμ kinh tÕ häc ®Òu kh¼ng ®Þnh tiªu thøc nhËn biÕt TSC§HH trong mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ viÖc xÕp lo¹i tμi s¶n nμo lμ TSC§HH dùa vμo 2 chØ tiªu ®ã lμ: Tμi s¶n cã gi¸ trÞ lín vμ tμi s¶n cã...
View Full Document

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 75

KT001 - Lêi më ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online