KT002 - Phn I l lun chung v cng tc k ton nguyn vt liu(nvl cng c dng c trong cc doanh nghip i c s hch ton nvl cng c dng c trong cc doanh nghip 1 Khi

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn I lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu (nvl) - c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp i. c¬ së h¹ch to¸n nvl, c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp 1 - Kh¸i niÖm NVL Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt NVL lμ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng,thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ lμ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lμ c¬ së vËt chÊt cÊu thμnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh tham gia vμo s¶n xuÊt kinh doanh, NVL chØ tham gia vμo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh, NVL bÞ tiªu hao toμn bé vμ kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu mμ gi¸ trÞ cña NVL ®îc chuyÓn toμn bé mét lÇn vμo chi phÝ s¶n xuÊt vμ gi¸ thμnh s¶n phÈm míi lμm ra. 2 - §AEc ®iÓm vμ vai trß cña NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt (c«ng nghiÖp, x©y dùng c¬ b¶n) vËt liÖu lμ mét bé phËn cña hμng tån kho thuéc TSC§ cña Doanh nghiÖp. MAEt kh¸c, nã cßn lμ nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu, lμ c¬ së vËt chÊt vμ ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thμnh nªn s¶n phÈm. Chi phÝ vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu thêng chiÕm mét tØ träng lín trong toμn bé chi phÝ s¶n xuÊt vμ gi¸ thμnh s¶n phÈm trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Do ®ã vËt liÖu kh«ng chØ quyÕt ®Þnh ®Õn mAEt sè lîng cña s¶n phÈm, mμ nã cßn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm t¹o ra. NVL cã ®¶m b¶o ®óng quy c¸ch, chñng lo¹i, sù ®a d¹ng th× s¶n phÈm s¶n xuÊt míi ®¹t ®îc yªu cÇu vμ phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng ngμy cμng cao cña X· héi. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Nh ta ®· biÕt, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu bÞ tiªu hao toμn bé kh«ng gi÷ nguyªn ®îc h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ cña nã chuyÓn mét lÇn toμn bé vμo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi t¹o ra. Do ®ã, t¨ng cêng qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ®¶m b¶o viÖc sö dông tiÕt kiÖm vμ hiÖu qu¶ nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp cho Doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt quan träng. ViÖc qu¶n lý vËt liÖu ph¶i bao gåm c¸c mAEt nh: sè lîng cung cÊp, chÊt lîng chñng lo¹i vμ gi¸ trÞ. Bëi vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n NVL lμ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong toμn bé c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tμi chÝnh cña Nhμ níc nh»m cung cÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ vμ ®ång bé nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt, kiÓm tra ®îc c¸c ®Þnh møc dù tr÷, tiÕt kiÖm vËt liÖu trong s¶n xuÊt, ng¨n ngõa vμ h¹n chÕ mÊt m¸t, h háng, l·ng phÝ trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §AEc biÖt lμ cung cÊp th«ng tin cho c¸c bé phËn kÕ to¸n nh»m hoμn thμnh tèt nhiÖm vô kÕ to¸n qu¶n trÞ.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 87

KT002 - Phn I l lun chung v cng tc k ton nguyn vt liu(nvl cng c dng c trong cc doanh nghip i c s hch ton nvl cng c dng c trong cc doanh nghip 1 Khi

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online