{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT003 - li ni u Trong s nghip cng nghip ho hin i ho t nc k...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi nãi ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kÕ to¸n lμ mét c«ng viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n vμ qu¶n lý kinh tÕ, nã cßn cã vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý tμi s¶n vμ ®iÒu hμnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tμi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lμ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ång thêi lμ bé phËn quan träng quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi doanh nghiÖp TSC§ lμ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m cêng ®é lao ®éng vμ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Nã thÓ hiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é c«ng nghÖ, n¨ng lùc vμ thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay nhÊt lμ khi khoa häc kü thuËt trë thμnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp th× TSC§ lμ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp. §èi víi ngμnh Du LÞch vμ Th¬ng M¹i, kÕ to¸n tμi s¶n cè ®Þnh lμ mét kh©u quan träng trong toμn bé khèi lîng kÕ to¸n. Nã cung cÊp toμn bé nguån sè liÖu ®¸ng tin cËy vÒ t×nh h×nh tμi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña c«ng ty vμ t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ .... Tõ ®ã t¨ng cêng biÖn ph¸p kiÓm tra, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c TSC§ cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ lu«n lμ sù quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp Th¬ng M¹i còng nh c¸c nhμ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhμ níc. Víi xu thÕ ngμy cμng ph¸t triÓn vμ hoμn thiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta th× c¸c quan niÖm vÒ TSC§ vμ c¸ch h¹ch to¸n chóng tríc ®©y kh«ng cßn phï hîp n÷a cÇn ph¶i söa ®æi, bæ sung, c¶i tiÕn vμ hoμn thiÖn kÞp thêi c¶ vÒ mÆt lý luËn vμ thùc tiÔn ®Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng vμ thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu, nghiªn cøu t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vμ Th¬ng M¹i §«ng Nam ¸ . Cïng víi sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vμ c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng tμi chÝnh kÕ to¸n em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tμi “Tæ chøc h¹ch to¸n tμi s¶n cè ®Þnh víi nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý vμ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tμi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vμ Th¬ng M¹i 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
§«ng Nam ¸” víi mong muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vμo c«ng cuéc c¶i tiÕn vμ hoμn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò ngoμi lêi më ®Çu vμ kÕt luËn gåm cã 3 phÇn chÝnh sau: PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n TSC§ t¹i c¸c doanh nghiÖp PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vμ Th¬ng M¹i §«ng Nam ¸ PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoμn thiÖn kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vμ Th¬ng M¹i §«ng Nam ¸ 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 91

KT003 - li ni u Trong s nghip cng nghip ho hin i ho t nc k...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online