{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT004 - Lun vn tt nghip Tun Ngc Nguyn Li cm n hon thnh lun...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Ngäc Lêi c¶m ¬n §Ó hoμn thμnh luËn v¨n nμy t«i ®· nhËn ®îc sù quan t©m híng dÉn, gióp ®ì cña nhiÒu c¸ nh©n, tËp thÓ trong vμ ngoμi trêng. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n c« gi¸o Th.S NguyÔn ThÞ Kim Ng©n - Gi¶ng viªn Bé m«n KÕ to¸n - Khoa Tμi chÝnh KÕ to¸n Trêng §¹i häc Qu¶n lý vμ Kinh doanh Hμ Néi ®· tËn t×nh híng dÉn gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n Khoa Tμi chÝnh KÕ to¸n Trêng §¹i häc Qu¶n lý vμ Kinh doanh; Ban gi¸m ®èc; Phßng KÕ to¸n Tμi chÝnh; Phßng Tae chøc Hμnh chÝnh C«ng ty Th¬ng m¹i vμ Du lÞch Hång Trμ ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gióp ®ì em hoμn thμnh b¶n luËn v¨n nμy. Mét lÇn n÷a em xin bμy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c vÒ sù gióp ®ì quý b¸u nμy. Hμ Néi, ngμy 10 th¸ng 01 n¨m 2005 Sinh viªn NguyÔn TuÊn Ngäc Trêng §H Qu¶n lý vμ Kinh doanh Hμ Néi - Khoa Tμi chÝnh KÕ to¸n 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Ngäc Lêi më ®Çu Chóng ta ®Òu biÕt r»ng ho¹t ®éng cña bÊt kú doanh nghiÖp nμo còng g¾n liÒn víi thÞ trêng, ph¶i n¾m b¾t ®îc thÞ trêng ®Ó quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò then chèt: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? vμ víi chi phÝ lμ bao nhiªu? Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lμ sù kÕt hîp ®ång bé gi÷a ba yÕu tè: t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vμ søc lao ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm mμ doanh nghiÖp mong muèn. Sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña mét doanh nghiÖp phô thuéc vμo nhiÒu nh©n tè trong ®ã kh¶ n¨ng øng xö gi¸ linh ho¹t, biÕt tÝnh to¸n chi phÝ, biÕt khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã cña m×nh ®Ó gi¶m chi phÝ tíi møc thÊp nhÊt vμ ®¹t ®îc lîi nhuËn nh mong muèn. Tae chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm sÏ ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thμnh s¶n phÈm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp lu«n phÊn ®Êu h¹ gi¸ thμnh, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm nh»m c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Th«ng tin chi phÝ, gi¸ thμnh cã ý nghÜa s©u s¾c víi c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp bëi v× trªn c¬ së ®ã, ngêi qu¶n lý míi x©y dùng ®îc c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt, c¬ cÊu s¶n phÈm sao cho hîp lý nhÊt. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn em ®· chän ®Ò tμi: "KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vμ Du lÞch Hång Trμ" ®Ó lμm ®Ò tμi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Môc tiªu cña luËn v¨n lμ vËn dông lý luËn vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm ®· häc ë trêng vμ nghiªn cøu thùc tiÔn tõ ®ã ph©n tÝch, ®a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 57

KT004 - Lun vn tt nghip Tun Ngc Nguyn Li cm n hon thnh lun...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online