KT005 - Li ni u Trong qu trnh tin hnh hot ng sn xut kinh...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh tiÕn hμnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú mét doanh nghiÖp nμo còng cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè, ®ã lμ con ngêi lao ®éng, t liÖu lao ®éng vμ ®èi tîng lao ®éng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ cña chñ së h÷u. T liÖu lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp chÝnh lμ nh÷ng ph¬ng tiÖn vËt chÊt mμ con ngêi lao ®éng sö dông nã ®Ó t¸c ®éng vμo ®èi tîng lao ®éng. Nã lμ mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mμ trong ®ã tμi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lμ mét trong nh÷ng bé phËn quan träng nhÊt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× TSC§ ®îc sö dông rÊt phong phó, ®a d¹ng vμ cã gi¸ trÞ lín, v× vËy viÖc sö dông chóng sao cho cã hiÖu qu¶ lμ mét nhiÖm vô khã kh¨n. TSC§ nÕu ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, ph¸t huy ®îc n¨ng suÊt lμm viÖc, kÕt hîp víi c«ng t¸c qu¶n lý sö dông TSC§ nh ®Çu t, b¶o qu¶n, söa ch÷a, kiÓm kª, ®¸nh gi¸… ®îc tiÕn hμnh mét c¸ch thêng xuyªn, cã hiÖu qu¶ th× sÏ gãp phÇn tiÕt kiÖm t liÖu s¶n xuÊt, n©ng cao c¶ vÒ sè vμ chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vμ nh vËy doanh nghiÖp sÏ thùc hiªn ®îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh. Nãi tãm l¹i, vÊn ®Ò sö dông ®Çy ®ñ, hîp lý c«ng suÊt cña TSC§ sÏ gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi vèn ®Çu t nhanh ®Ó t¸i s¶n xuÊt, trang bÞ thªm vμ ®æi míi kh«ng ngõng TSC§, lμ nh÷ng môc tiªu quan träng khi TSC§ ®îc ®a vμo sö dông. Trong thùc tÕ, hiÖn nay, ë ViÖt Nam, trong c¸c doanh nghiÖp Nhμ n- íc, mÆc dï ®· nhËn thøc ®îc t¸c dông cña TSC§ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhng ®a sè c¸c doanh nghiÖp vÉn cha cã nh÷ng kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p qu¶n lý, sö dông ®Çy ®ñ, ®ång bé vμ chñ ®éng cho nªn TSC§ sö dông mét c¸ch l·ng phÝ, cha ph¸t huy ®îc hÕt hiÖu qu¶ kinh tÕ cña chóng vμ nh vËy lμ l·ng phÝ vèn ®Çu t ®ång thêi ¶nh hëng ®Õn 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña TSC§ còng nh ho¹t ®éng qu¶n lý vμ sö dông cã hiÖu qu¶ TSC§ cña doanh nghiÖp, qua thêi gian häc tËp vμ nghiªn cøu t¹i trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n vμ thùc tËp t¹i C«ng ty Cao su Sao Vμng Hμ néi, em nhËn thÊy: VÊn ®Ò sö dông TSC§ sao cho cã hiÖu qu¶ cã ý nghÜa to lín kh«ng chØ trong lý luËn mμ c¶ trong thùc tiÔn qu¶n lý doanh nghiÖp. §Æc biÖt lμ ®èi víi C«ng ty Cao su Sao Vμng Hμ néi lμ n¬i mμ TSC§ ®îc sö dông rÊt phong phó, nhiÒu chñng lo¹i cho nªn vÊn ®Ò qu¶n lý sö dông gÆp nhiÒu phøc t¹p. NÕu kh«ng cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ th× sÏ g©y ra nh÷ng l·ng phÝ kh«ng nhá cho doanh nghiÖp.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern