KT005 - Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh tiÕn hμnh ho¹t...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh tiÕn hμnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú mét doanh nghiÖp nμo còng cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè, ®ã lμ con ngêi lao ®éng, t liÖu lao ®éng vμ ®èi tîng lao ®éng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ cña chñ së h÷u. T liÖu lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp chÝnh lμ nh÷ng ph¬ng tiÖn vËt chÊt mμ con ngêi lao ®éng sö dông nã ®Ó t¸c ®éng vμo ®èi tîng lao ®éng. Nã lμ mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mμ trong ®ã tμi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lμ mét trong nh÷ng bé phËn quan träng nhÊt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× TSC§ ®îc sö dông rÊt phong phó, ®a d¹ng vμ cã gi¸ trÞ lín, v× vËy viÖc sö dông chóng sao cho cã hiÖu qu¶ lμ mét nhiÖm vô khã kh¨n. TSC§ nÕu ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, ph¸t huy ®îc n¨ng suÊt lμm viÖc, kÕt hîp víi c«ng t¸c qu¶n lý sö dông TSC§ nh ®Çu t, b¶o qu¶n, söa ch÷a, kiÓm kª, ®¸nh gi¸… ®îc tiÕn hμnh mét c¸ch thêng xuyªn, cã hiÖu qu¶ th× sÏ gãp phÇn tiÕt kiÖm t liÖu s¶n xuÊt, n©ng cao c¶ vÒ sè vμ chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vμ nh vËy doanh nghiÖp sÏ thùc hiªn ®îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh. Nãi tãm l¹i, vÊn ®Ò sö dông ®Çy ®ñ, hîp lý c«ng suÊt cña TSC§ sÏ gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi vèn ®Çu t nhanh ®Ó t¸i s¶n xuÊt, trang bÞ thªm vμ ®aei míi kh«ng ngõng TSC§, lμ nh÷ng môc tiªu quan träng khi TSC§ ®îc ®a vμo sö dông. Trong thùc tÕ, hiÖn nay, ë ViÖt Nam, trong c¸c doanh nghiÖp Nhμ n- íc, mAEc dï ®· nhËn thøc ®îc t¸c dông cña TSC§ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhng ®a sè c¸c doanh nghiÖp vÉn cha cã nh÷ng kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p qu¶n lý, sö dông ®Çy ®ñ, ®ång bé vμ chñ ®éng cho nªn TSC§ sö dông mét c¸ch l·ng phÝ, cha ph¸t huy ®îc hÕt hiÖu qu¶ kinh tÕ cña chóng vμ nh vËy lμ l·ng phÝ vèn ®Çu t ®ång thêi ¶nh hëng ®Õn 1 kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña TSC§ còng nh ho¹t ®éng qu¶n lý vμ sö dông cã hiÖu qu¶ TSC§ cña doanh nghiÖp, qua thêi gian häc tËp vμ nghiªn cøu t¹i trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n vμ thùc tËp t¹i C«ng ty Cao su Sao Vμng Hμ néi, em nhËn thÊy: VÊn ®Ò sö dông TSC§ sao cho cã hiÖu qu¶ cã ý nghÜa to lín kh«ng chØ trong lý luËn mμ c¶ trong thùc tiÔn qu¶n lý doanh nghiÖp. §AEc biÖt lμ ®èi víi C«ng ty Cao su Sao Vμng Hμ néi lμ n¬i mμ TSC§ ®îc sö dông rÊt phong phó, nhiÒu chñng lo¹i cho nªn vÊn ®Ò qu¶n lý sö dông gAEp nhiÒu phøc t¹p. NÕu kh«ng cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ th× sÏ g©y ra nh÷ng l·ng phÝ kh«ng nhá cho doanh nghiÖp....
View Full Document

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 76

KT005 - Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh tiÕn hμnh ho¹t...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online