{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT006 - Li ni u Nguyn vt liu v Cng c dng c l i tng lao ng v...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Nguyªn vËt liÖu vµ C«ng cô dông cô lµ ®èi tîng lao ®éng vµ lµ ph- ¬ng tiÖn s¶n suÊt cña C«ng ty , v× vËy hiÓu vµ qu¶n lý sö dông cã hiÖu qu¶ chóng gióp cho C«ng ty tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu chi phÝ. MÆt kh¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu con gióp cho c«ng ty sö dông nguyªn vËt liÖu tèt trong thi c«ng vµ trong s¶n xuÊt b¶o ®¶m s¶n phÈm mµ c«ng ty lµm ra ®óng tiªu chuÈn chÊt lîng, kü thuËt cña nhµ chñ c«ng tr×nh. C«ng cô dông cô lµ ph¬ng tiªn tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm nã t¸c ®éng ®Õn chÊt l- îng tèt sÊu cña s¶n phÈm, nÕu c«ng cô dông cô dïng trong s¶n xuÊt thi c«ng ®Çy ®ñ vµ ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt lîng gióp ngêi c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ trêng thêng lµ t¨ng cao kh«ng lêng. V× vËy mµ chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¨ng cao lµm ¶nh hëng kh«ng nhá tíi nguån vèn lu ®éng cña C«ng ty v× vËy viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô gióp cho C«ng ty n¨ng ®éng h¬n trong viÖc gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh c¸c hîp ®ång , n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em t¹i ®îc tr×nh bÇy thµnh 3 phÇn PhÇn 1 : §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû PhÇn 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû PhÇn 3 : §¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy Thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c¨n cø vµo lý thuyÕt víi sù vËn dông thùc tÕ t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy em ®· tr×nh bÇy mét sè ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý t¹i C«ng ty. Nhng do yÕu tæ chñ quan vÒ nhËn thøc vµ c¸ch nh×n nhËn cña mét sinh viªn thùc tËp v× vËy chuyªn ®Ò cña em sÏ cã nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh vËy em mong muèn nhËn ®îc sù chØ b¶o cña thÇy c« híng dÉn cïng c¸c c« c¸c chó trong phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty gióp bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sinh viªn NguyÔn Anh TuÊn PhÇn 1 ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña c«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc, ®îc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã con dÊu riªng, ®îc phÐp më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong khu«n khæ cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty,.lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng ®êng thñy.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern