KT007 - B o co qun l Li m u Bc sang th k 21,xu hng hi nhp...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o qu¶n lý Lêi më ®Çu Bíc sang thÕ kû 21,xu híng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vμ thÕ giíi cña kinh tÕ níc ta ngμy cμng ®îc ®Èy nhanh vμ m¹nh thÓ hiÖn qua c¸c v¨n b¶n cao cÊp nh : HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü ,c¬ chÕ u ®·i thuÕ héi nhËp cña c¸c níc Asean, hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt -§øc. ... Trong xu thÕ héi nhËp ®ã hai yÕu tè naei bËt vμ quan träng nhÊt lμ hîp t¸c chAEt chÏ vμ c¹nh tranh quyÕt liÖt . BÞ cuèn trong vßng xo¸y ®ã ,cÊc doanh nghiÖp ph¶i cñng cè còng nh hoμn thiÖn bé m¸y qu¶n lý ,bé m¸y kÕ to¸n, quy tr×nh s¶n xuÊt. ..®Ó cã thÓ t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng . ViÖc qu¶n lý rÊt quan träng ®èi víi mçi c«ng ty ,nã gi÷ vai trß tÝch cùc trong viÖc ®iÒu hμnh vμ kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty .Qu¶n lý NVL trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh gi÷ vai trß hÕt søc quan träng .NVL thêng chiÕm mét tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm.Cho nªn viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua ,vËn chuyÓn b¶o qu¶n dù tr÷ vμ sö dông vËt t cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vμ h¹ gi¸ thμnh s¶n xuÊt s¶n phÈm nhng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng tèt nh¨m tõng bíc n©ng cao uy tin vμ søc m¹nh c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng §ã còng lμ lý do em chän ®Ò tμi "Hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty SXKD ®Çu t vμ dÞch vô ViÖt Hμ " lμm b¸o c¸o qu¶n lý cña m×nh Néi dung b¸o c¸o qu¶n lý cña em ngoμi phÇn më ®Çu vμ kÕt luËn gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ NVL trong DN s¶n xuÊt PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hμ PhÇn 2: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hμ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o qu¶n lý Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n c« gi¸o Tr¬ng Thanh Thuû cïng c¸c c« chó phßng vËt t ®· tËn t×nh híng dÉn vμ gióp ®ì em hoμn thμnh b¸o c¸o nμy PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nguyªn vËt liÖu I . Sù cÇn thiÕt ph¶i tae chøc c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vÊt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. Kh¸i niÖm ®AEc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt a.Kh¸i niÖm Nguyªn vËt liÖu lμ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng mua ngoμi hoAEc tù chÕ biÕn cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vμ ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ nh: s¾t, thÐp trong doanh nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, sîi trong doanh nghiÖp dÖt, da trong doanh nghiÖp ®ãng giÇy, v¶i trong doanh nghiÖp may mAEc, …Nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vμo mét chu k× s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vμ toμn bé gi¸ trÞ ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vμo chi phÝ kinh doanh trong kú. b. §AEc ®iÓm
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 44

KT007 - B o co qun l Li m u Bc sang th k 21,xu hng hi nhp...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online