{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT008 - LI M U Chu trnh ti sn xut x hi gm cc khu sn xut->...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L I M Đ U Chu trình tái s n xu t xã h i g m các khâu s n xu t -> phân ph i -> trao đ i ->tiêu dùng. Trong đó s n xu t đóng vai trò quy t đ nh cho quá ế trình t n t i kinh doanh c a doanh nghi p, ngoài ra s n xu t còn đáp ng nhu c u c a th tr ng c th là ng i tiêu dùng. Đ ti n hành ho t đ ng ườ ườ ế s n xu t kinh doanh, doanh nghi p c n có m t h th ng qu n lý thích h p đ theo dõi ho t đ ng c a doanh nghi p đ t đó có các bi n pháp ể ừ ph ng h ng đúng đ n. Trong h th ng vi c qu n lý và s d ng v n có ươ ướ vai trò quan tr ng , nó giúp n m rõ đ c tình hình tài chính c a doanh ượ nghi p hi n hành và quá kh . Nh n th y đ c t m quan tr ng trên, k t ượ ế h p v i ki n th c đã h c và quá trình th c t p t i công ty TNHH in và ế th ng m i Nh t S n cùng v i s giúp đ c a th y giáo Đoàn Tr n ươ ơ Nguyên. Em đã th c hi n báo cáo t t nghi p v i đ tài “V n c đ nh”. Vì trong nghiên c u còn h n ch do đó trong quá trình xem xét không tránh ế kh i thi u sót. Em r t mong nh n đ c s góp ý, b sung c a th y giáo, ế ượ các cán b lãnh đ o nghi p v công ty đ đ tài này đ c hoàn thi n ụ ở ượ h n. Em xin chân thành c m n. ơ ơ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PH N 1: NH NG V N Đ CHUNG V C C U QU N LÝ C A Ơ CÔNG TY TNHH IN VÀ TH NG M I NH T S N ƯƠ Ơ A. Đ c đi m c a công ty TNHH in và th ng m i Nh t S n ươ ơ 1) Đ c đi m quá trình hình thành và phát tri n c a doanh nghi p Tên công ty: Công ty TNHH in và th ng m i Nh t S n ươ ơ Tên giao d ch: Nhat Son Trading and printing company limited Văn phòng chính: Phòng 404 t p th in 15 Láng H - ph ng Láng H ườ - qu n Đ ng Đa – Hà N i. C s s n xu t: 47 Nguy n Tuân – Thanh Xuân – Hà N i ơ ở ả V n đi u l : 1.700.000.000 VNĐ do 2 thành viên góp v n. T l góp ỷ ệ v n là 88,24% và 11,76% Ban đ u công ty là c s s n xu t Thành Công. Lúc đ u đ i ngũ ơ công nhân còn ít, máy móc thi t b còn h n ch , quy mô s n xu t nh . ế ế Nh ng n n kinh t ngày càng phát tri n và đ phù h p v i tình hình ư ế c a th tr ng. Doanh nghi p đã quy t đ nh chuy n đ i c c u kinh ườ ế ơ doanh, mua s m thêm máy móc, trang thi t b m i, đ i m i công ngh ế s n xu t , đào t o tay ngh cho công nhân viên, đi u ch nh ch đ làm
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}